Nyheter

←Tillbaka Artiklar /

En effektivare konkurshantering, lagändring

En effektivare konkurshantering – en genomgång av lagändringarna som trädde i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftaren har den 1 juli 2021 genomfört ett antal lagändringar som gemensamt döpts till ”En effektivare konkurshantering” och syftar till att digitalisera, modernisera och effektivisera konkursförfarandet. Bland ändringarna återfinns ökade möjligheter till användning av digitala kommunikationsmedel och att det tidigare obligatoriska edgångssammanträdet som huvudre-gel har ersatts av en bouppteckningsbekräftelse vid ett sammanträde hos förvaltaren. Därutö-ver höjs gränsen för lägsta utdelningsbara belopp från 100 kr till 300 kr och gränsen för att göra anspråk på utdelning kortas från två år till ett år efter dagen då utdelningsbeslutet vunnit laga kraft.

Utökade möjligheter till digital kommunikation
En av de större skillnaderna som trädde i kraft i somras är att möjligheterna att använda sig av digital kommunikation i konkurser ökat markant. Ett första exempel är att konkursansökningar som görs av enskild numera kan signeras digitalt. För att en digital signering ska vara giltig krävs att det är fråga om en avancerad elektronisk underskrift som görs med hjälp av exem-pelvis bank-ID. Om den som ansöker företräder det allmänna, vanligtvis Skatteverket, behö-ver ansökan inte längre signeras överhuvudtaget.

De olika varianterna av kallelser och underrättelser som görs av tingsrätten eller förvaltaren i en konkurs kan numera skickas per e-post om det är lämpligt. Likaså gäller för bevakningar och anmärkningar då de inte längre behöver vara egenhändigt undertecknade.

Konkursbeslutet kungörs numera som huvudregel endast i Post- och Inrikes Tidningar på in-ternet. Det finns alltså inte längre något krav på att kungörelsen också ska införas i ortstidning, förutom i de fall då det föreligger särskilda skäl.

Konkursbouppteckningen
Av tidigare reglering framgick inte uttryckligen att uppgifter om skulderna i konkursen skulle framgå i konkursbouppteckningen, även om det ändå oftast fanns med. Detta har nu förtydligats samtidigt som kravet på att ange borgenärernas postadress i bouppteckningen tas bort och istället kan annan adress, såsom e-postadress, anges.

Det införs också ett krav på att bouppteckningen ska innehålla en utdelningsprognos, vilket liksom gällande uppgifter om skulder oftast ändå redan uppgavs. Förvaltaren är numera också den som ansvarar för att underrätta borgenärerna om utdelningsprognosen.

Bekräftelse av bouppteckningen
Istället för edgångssammanträde i tingsrätt hålls nu ett sammanträde, ett så kallat bouppteckningssammanträde, hos förvaltaren. På sammanträdet ska gäldenären bekräfta bouppteckningens uppgifter med eventuella tillägg eller ändringar genom signering, vilket är en skillnad mot den tidigare muntliga eden. Sådan signering kan antingen vara fysisk eller digital. Liksom ed-gången görs bekräftelsen under straffansvar. Förfarandet går huvudsakligen till på samma sätt som det gjorde hos tingsrätten men på detta sätt behövs inte längre tingsrättens inblandning i det här steget av konkurshandläggningen. Liksom hos tingsrätten kallas även Tillsynsmyndig-heten i konkurser och, för det fall inte gäldenären själv givit in ansökan, den borgenär som ingett konkursansökan. Det är alltså samma personer som kallas och deltar vid sammanträdet hos förvaltaren som annars skulle ha kallats och deltagit vid ett sammanträde på tingsrätten.

Ändringen gäller även för andra personer vars edgång kan antas vara av betydelse för bout-redningen trots att de inte är ställföreträdare för gäldenären. Det är förvaltaren som avgör huruvida bekräftelsen kan ha betydelse för konkursutredningen och om någon viss person ska kallas till sammanträdet. Frågan kan tas upp av förvaltaren själv men även på ansökan av en borgenär eller Tillsynsmyndigheten i konkurser. För det fall förvaltaren avslår begäran finns möjlighet att begära tingsrättens prövning om personen ska bekräfta bouppteckningen. Om det beslutas att någons bekräftelse kan antas vara av betydelse för boutredningen ska den personen som huvudregel kallas till bouppteckningssammanträdet där den, liksom ställföreträdaren, får bekräfta bouppteckningens uppgifter, med eventuella tillägg och ändringar, genom signering.

Det ska dock i detta sammanhang lyftas att möjligheten till edgång i tingsrätt fortfarande kvarstår. Sådant edgångssammanträde kan hållas när förvaltaren begär det och det förväntas typiskt ske då den som ska avge bekräftelsen är svår att få tag på. Med hjälp av tingsrättens resurser och ytterligare möjligheter till användning av tvångsmedel kan dessa personer förmås inställa sig och bekräfta bouppteckningen.

Handlingsoffentlighet
Lagändringen innebär också att handlingarna i den del av förvaltarens verksamhet som rör bouppteckningsbekräftelsen blir offentliga. Eftersom handlingsoffentligheten, som annars främst träffar myndigheter, blir tillämplig avseende dessa handlingar ställs numera särskilda krav på förvaltaren gällande exempelvis registrering och diarieföring.

Ikraftträdande
Förändringarna trädde i kraft den 1 juli 2021 och de nya bestämmelserna om boupptecknings-bekräftelse och de ändrade tids- och beloppsgränserna för rätt till utdelning gäller endast i de konkurser som beslutats efter det datumet. Övriga ändringar gäller för samtliga konkurser, även de som är beslutade före den 1 juli 2021.

Fabian Lidåkra
Fabian Lidåkra, biträdande jurist
Fabian Lidåkra är verksam inom Advokatfirman Fylgias Obeståndsgrupp. För kontakt, klicka här.

Författare

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen