Nyheter

←Tillbaka Artiklar /

Ett nytt rekonstruktionsförfarande – Sammanfattning

ETT NYTT REKONSTRUKTIONSFÖRFARANDE – LAGFÖRSLAG SOU 2021:12, EN ANDRA CHANS FÖR KRISANDE FÖRETAG
En statlig utredning har framfört förslag på ett antal ändringar vilka föreslås träda i ikraft den 1 juli 2022 avseende ärenden som söks från den dagen. Advokat Jacob Callmander som deltagit i remissförfarandet i egenskap av styrelsesuppleant i IFFR (Institutet för Företagsrekonstruktion) sammanfattar förslaget här nedan:

Under våren 2021 lämnades ett betänkande av den s k ”Rekonstruktionsutredningen” i form av en offentlig utredning, SOU 2021:12 ”Andra chans för krisande företag. En ny lag om företagsrekonstruktion.

Utredningen grundar sig på EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv som ska införas i svensk lagstiftning. Utredningsgruppen påbörjade sitt arbete efter regeringens instruktioner i september 2019 och lämnade sitt utredningsförslag i mars 2021.

Förslaget innehåller en rad nya regler och moment som inte finns i den nuvarande lagen om företagsrekonstruktion och utredningen landade i att ta ett samlat grepp och föreslå en helt nya lag om företagsrekonstruktion och alltså inte enbart föreslå förändringar i den nuvarande lagen.

Det är viktigt att notera att utredningen varit ute på en s k remissrunda hos en mängd aktörer (myndigheter och domstolar, bankföreningen, advokatsamfundet m f l) och remissyttrandena avgavs före sommaren 2021. Det återstår alltså att se vad som blir kvar av det ursprungliga utredningsförslaget.

Utredningen är omfattande och är på totalt ca 850 sidor. Nedan listas några huvuddrag i utredningens förslag.

Allmänna utgångspunkter och förutsättningar för att få inleda företagsrekonstruktion.
• Utredningen konstaterar att antalet lyckade rekonstruktioner är för lågt
• Nya förutsättningar för att inleda företagsrekonstruktion, skärpta krav
• Begreppet ”ekonomiska svårigheter” breddas mot ”betalningssvårigheter”
• Skärpt livkraftstest inför beslut om beviljande av företagsrekonstruktion för att öka möjligheterna till lyckade rekonstruktioner
• Skärpta krav på bokföringens kvalitet, ska vara ”ordnad”.
• Förslag om att enbart vissa domstolar ska hantera företagsrekonstruktioner
• Två olika ”nivåer” av rekonstruktionsförfaranden, ett mer omfattande för ”stora företag” samt ett enklare för ”mikroföretag samt små och medelstora företag”
• Principen om ”borgenärernas bästa intresse” är bärande i hela den nya föreslagna lagstiftningen

Rekonstruktionsplanens rättsverkan och ”funktion” skärps
• Nya möjligheter till bindande överenskommelser
• Aktiebolagsrättsligt bindande klausuler i planen
• Fastställande av planen
• Borgenärsgrupper och ”cram-down”, d v s en rekonstruktionsplan kan tvinga bort/pressa ner vissa grupper, exempelvis vissa grupper med viss förmånsrätt
• Möjlighet att beslut om värdering av rekonstruktionsbolagets verksamhet

Rekonstruktören

• Skärpt krav på rekonstruktörens erfarenhet och kunskapsnivå
• Skadeståndsansvar för rekonstruktören lagfästs
• ”Ny” tillsynsmyndighet

Hantering av gäldenärens avtal
• Möjlighet till partiell fullgörelse
• Skärpt hävningsförbud
• Förtida uppsägningar
• Skulder under rekonstruktionen, superförmånsrätt

En sammanfatting av:

Författare

Jakob Callmander

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen