Kommersiell Tech & Data

Gå till en annan tjänst
it-black

Kommersiell Tech & Data

Fylgias verksamhetsgrupp för Kommersiell Tech & Data har lång erfarenhet av strategisk rådgivning inom alla IT-relaterade rättsområden, såsom integritetsskyddsfrågor, IT-säkerhet och kommersiella IT-avtal. Bland våra klienter märks internationella advokatbyråer och några av världens största tech-bolag.

Jurister som förstår tekniken
Våra jurister har varit rådgivare åt såväl e-handelsföretag och utvecklare av AI-verktyg och molntjänster som åt klienter inom bl.a. bygg-, energi-, rese-, mode- och underhållningsbranscherna samt detaljhandeln. Vi följer teknikutvecklingen i de sektorer vi verkar i och är vana att hantera implementering av ny teknik samt att identifiera och lösa problem innan de uppstår.

Klientnära
Vi arbetar i integrerade team, nära klienten och ofta i långvariga samarbeten. Vår klientkontakt kännetecknas av såväl kontinuitet som en personlig kontakt med våra seniora jurister som lär känna verksamheten och dess unika behov. Detta har resulterat i att vi kunnat åta oss större uppdrag än vad som är typiskt för mellanstora advokatbyråer.

Verksamhetsgruppen leds av Martin Gynnerstedt, som utsetts till Next Generation Partner inom IT & Telekom av The Legal 500.Dataskydd & Integritet

Införandet av dataskyddsförordningen, GDPR, har inneburit ett ökat fokus på integritetsskydd. Bristande efterlevnad av...

förordningen, lagen om elektronisk kommunikation, NIS II-regleringen eller annan lagstiftning på området kan idag resultera i såväl sanktionsavgifter och skadestånd som i betydande renomméskador. Vi kan hjälpa våra klienter begränsa dessa risker genom att implementera rätt rutiner och dokumentation.

Verksamhetsgruppen för Kommersiell Tech & Data erbjuder heltäckande rådgivning kring personuppgiftshantering, från framtagning av biträdesavtal, integritetspolicies och konsekvensanalyser till juridiskt arbete med IT-säkerhet och internationella complianceprogram. Vi hjälper även klienter vid förhandlingar och med att förebygga och hantera incidenter.

Fylgias jurister arbetar nära tekniktunga klienter och håller sig löpande uppdaterade om såväl regelverken på området som den tekniska utvecklingen. Vi hjälper er oavsett om det gäller legala riskbedömningar kring IT-säkerhet och molntjänster, AI, kamerabevakning, marknadsföring, behandling av biometriska uppgifter, hälsodata och annan känslig information eller sedvanliga register över anställda och kunder.

 

Tjänster

 

 • Integritetsskyddsfrågor
 • Integritetspolicies
 • IT-säkerhet
 • Incidentrapportering och bedömningar
 • Individers rättigheter
 • Konsekvensanalyser
 • Bedömningar av personuppgiftsansvar
 • Biträdesavtal och bedömningar av personuppgiftsansvar
 • Bedömning, förebyggande och hantering av risker
 • Skyldigheter och policies avseende datalagring
 • Anonymisering, pseudonymisering och avidentifiering
 • Samtyckeshantering
 • Konsekvensbedömningar av dataöverföringar och avtal
 • Program för regelefterlevnad
 • Register över personuppgiftsbehandlingar
 • Dataportabilitet
 • Privacy by design
Läs mer Fäll ihop texten

IT & Tech


Telekom

Telefoni-, internet- och radiomarknaderna styrs av ett komplext och föränderligt regelverk, baserat på både svensk rätt...

och EU-rätt.

Fylgias verksamhetsgrupp för Kommersiell Tech & Data har den kompetens och branschkännedom som krävs för att hantera avtal och juridiska relationer mellan operatörer. Vi bistår också i samband med tvister, upphandlingar, incidentrapporter och -utredningar, riskbedömningar och vid kontakter med tillsynsmyndigheter.

Tjänster

 

 • Incidentrapportering och -bedömningar
 • Riskbedömning i samband med avlyssning
 • Skyldigheter och policies avseende datalagring
 • Anonymisering, pseudonymisering och avidentifiering
 • Samtyckeshantering
 • Förebyggande och hantering av risker
 • Konsekvensanalyser av dataöverföringar och avtal
 • Program för regelefterlevnad
 • IT- och outsourcingavtal
 • Outsourcing av affärsprocesser
 • Konsekvensanalyser av lagstiftningsåtgärder
 • Rådgivning i samband med implementering av ny teknik
Läs mer Fäll ihop texten

Kommersiella avtal

Fylgia har lång erfarenhet av arbete med de komplexa avtal som ofta associeras med teknikintensiva verksamheter. Våra...

jurister har bistått med regulatorisk vägledning och upprättat, förhandlat och bedömt IT- och outsourcingavtal åt bland annat internationella telekom-, e-handels- och fintechföretag.

Tjänster

Upprättande av och förhandling rörande:

 • Servicenivåavtal
 • Hostingavtal
 • SaaS-avtal
 • Avtal om molntjänster
 • Samarbetsavtal
 • Distributionsavtal
 • Leveransavtal
 • Allmänna avtalsvillkor
 • Standardavtal
Läs mer Fäll ihop texten

Data

Cybersäkerhet & InformationssäkerhetMarknadsföringsrätt

Marknadsföring är ett brett begrepp som inte bara omfattar traditionell annonsering utan också exempelvis sponsring, tävlingar,...

produktplacering och dold marknadsföring, content marketing, nyhetsbrev, sökordsannonser, telemarketing och influencermarknadsföring. Regleringen av detta finns såväl i lag som i riktlinjer från myndigheter och branschorganisationer, men även etiska överväganden kan vara nödvändiga.

Organisationer som marknadsför varor och tjänster har inte bara regelverk som marknadsföringslagen, lagen om namn och bild i reklam och prisinformationslagen att förhålla sig till, utan också omgivande regelverk om personuppgiftsbehandling och immaterialrätt. Under 2022 genomfördes flera förändringar i svensk rätt som bland annat innebar skärpta regler om sanktioner och ökade krav på transparens och informationsskyldighet vid exempelvis prissänkningar.

Vissa typer av marknadsföring, såsom marknadsföring av alkohol, spel, mediciner och krediter samt marknadsföring riktad mot barn kräver också särskilda överväganden. Till det kommer etiska ramverk för självreglering, myndigheters vägledningar samt internationella regler om reklam och marknadskommunikation.

Fylgias jurister har lång erfarenhet av att hjälpa företag och myndigheter att minimera risken för avgifter, förelägganden, tvister och renomméskada i samband med olika typer av marknadsföring. Vi hjälper också klienter att vidta åtgärder då andra aktörer ägnar sig åt otillbörlig marknadsföring.

 

Tjänster

 

 • Program för regelefterlevnad
 • Avvägningar avseende god marknadsföringssed
 • Samtyckeshantering
 • Bedömning, förebyggande och hantering av risker
 • Rådgivning rörande förhållandet mellan marknadsföringsrätten och GDPR
 • Användarvillkor, allmänna villkor, köpvillkor
Läs mer Fäll ihop texten

Konsumenträtt & E-handel


Sociala medier & onlineplattformar


Licens- & IPR-frågor

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen