08 442 53 00
inbox@fylgia.se

Aktörer

Ordlista över aktörer inom juridiken

Ta hjälp av vår ordlista med förklaringar för de olika vedertagna aktörerna inom juridiken.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö Lär dig de viktiga begreppen. Vi guidar dig genom begreppsdjungeln med denna konkursordlista.

Allmänt ombud

Särskilda bestämmelser om att ett allmänt ombud skall delta i konkursförvaltningen finns i försäkringsrörelselagen, lagen om utgivning av elektroniska pengar och lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Borgenär

Synonymt med fordringsägare. I konkurssammanhang avser med konkursborgenären fordringsägare som har fordringar mot konkursgäldenären vilka uppkommit före konkursutbrottet och därmed är konkursfordringar.

Borgenärsfogde

Tidigare utövade en avdelning av Kronofogdemyndigheten rollen som företrädare för statens fordringar i konkurser och kallades då borgenärsfogde. Skatteverket har tagit över rollen som borgenär för statens fordringar från och med den 1 januari 2008. Detta innebär att det är Skatteverket som ansöker om konkurs för statens räkning och som bevakar statens fordringar i konkurs. Likaså är det Skatteverket som företräder staten vid företagsrekonstruktion, skuldsanering, likvidation, ackord, preskriptionsförlängning och ansöker om boutredningsman. Utdelning i konkurs ska betalas till Skatteverket istället för KFM från och med 1 januari 2008.

Ekobrottsmyndigheten (EBM)

Den del av åklagarmyndigheten som handhar ekonomiska brott. Förvaltaren underrättar EBM i de fall misstanke om brott enligt 11 kap BrB föreligger.

Fysisk person

Fysisk person är en juridisk term för en person i egentlig mening, en människa, till skillnad från juridisk person.

Förlikningsman

Av rätten utsedd person, ofta förvaltaren, som ska biträda rätten med utredning och förlikning i en tvistefråga som har uppkommit genom anmärkning mot en bevakning eller att fullgöra båda dessa uppgifter.

Granskningsman

Om en borgenär begär det, kan rätten förordna en granskningsman att med de befogenheter som anges i konkurslagen övervaka förvaltningen på borgenärens vägnar. Till granskningsman skall utses den som borgenären föreslår, om han är lämplig.

Gäldenär

Den betalningsskyldige, den skuldsatte, se konkursgäldenär.

Juridisk person

Association som har rättskapacitet på liknande sätt som en enskild människa (jfr fysisk person) och därför kan ha egna fordringar och skulder, sluta avtal och ställas till ansvar inför domstol. Exempel på juridiska personer är en ideell eller ekonomisk förening, ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag.

Konkursbo

Uppstår i och med att en juridisk eller fysisk person försätts i konkurs. Ett konkursbo anses vara en egen juridisk person, dock med samma organisationsnummer som konkursgäldenären.

Konkursförvaltare

En konkursförvaltare är en erfaren jurist som utses av tingsrätten, och som får uppdraget att förvalta konkursboet. Konkursförvaltaren är i regel en advokat som i huvudsak ägnar sig åt konkurser och affärsjuridik och som byggt upp en organisation för konkursförvaltning. Av lagtexten framgår följande ”En förvaltare skall ha den särskilda insikt och erfarenhet som uppdraget kräver samt även i övrigt vara lämplig för uppdraget”.

Rätten bestämmer antalet förvaltare. Flera än en förvaltare får utses om det med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet är behövligt att förvaltningen delas eller att den handhas odelad av flera.

Konkursgäldenär

Konkursgäldenär kallas den person juridisk eller fysisk som försatts i konkurs.

Kronofogdemyndigheten

Sedan Skatteverket tagit över statens borgenärsroll begränsas KFM:s roll i konkurser i stort till att underavdelningen inom myndigheten, Tillsynsmyndigheten i konkurser, handhar tillsynen av konkurser.

Länsstyrelsens lönegarantienhet

En avdelning av Länsstyrelserna som hanterar utbetalning mm av lönegaranti till anställda i ett konkursbolag.

Löneborgenär

De borgenärer i konkursen som har lönekrav. Ofta är Länsstyrelsen regressvis löneborgenärer på grund av att de betalat de anställdas löner genom lönegarantisystemet.

Medförvaltare

Om en förvaltare är jävig men det med hänsyn till förhållandena i konkursen är olämpligt att entlediga honom, får rätten utse någon annan att sköta förvaltningen i den del förvaltaren är jävig, en s k medförvaltare.

Personlig konkurs

Synonymt med att en fysisk person försätts i konkurs.

Sakkunnigt biträde

Förvaltaren kan anlita sakkunnigt biträde för vissa förvaltningsåtgärder. Exempel på sakkunniga biträden är värderingsmän, extern revisor för granskning av gäldenärens bokföring.

Skatteverket

Utövar sedan den 1 januari 2008 statens roll som borgenär i konkurser mm, se ovan underborgenärsfogde.

Ställföreträdare

Vanligtvis avses med ställföreträdare den som företräder ett bolag, exempelvis ett aktiebolags styrelseledamöter. I ett handelsbolag bolagsmännen och i dödsbo, dödsbodelägarna.

Tillsynsmyndigheten i konkurser

Förvaltningen i en konkurs står under tillsyn av en tillsynsmyndighet (TSM). Det är en särskild avdelning av kronofogdemyndigheterna som är tillsynsmyndigheter. Tillsynen är formell och materiell. TSM skall med andra ord kontrollera såväl att förvaltaren sköter redovisning och räkenskaper riktigt, som att han bedriver förvaltningen ändamålsenligt och lagenligt. Särskild vikt skall läggas vid att avvecklingen av konkursen inte drar ut på tiden och att kostnaderna hålls nere.

Återvinningskärande

Den som framställer krav om återvinning med åberopande av konkurslagens återvinningsregler som grund, vanligtvis konkursboet, men kan också vara en borgenär.

Återvinningssvarande

Den som av konkursboet väckt talan mot i mål om återvinning enligt konkurslagen.

Tillbaka till toppen