Nyheter

←Tillbaka Artiklar, Nyheter /

Utmaningar med anledning av Coronavirusets (Covid-19)

Den ökade spridningen av Covid-19 (Corona-viruset) i det svenska samhället har medfört omfattande direkta och indirekta effekter på svenska företag.

Hur stora effekterna blir återstår att se. Vi har dock fått ett stort antal frågor från oroliga klienter om hur de ska agera för att minimera de finansiella och legala riskerna i deras respektive verksamheter.

Nedan har vi försökt att besvara de vanligaste frågorna relaterade till finansiella utmaningar, dvs hur bolag med ansträngd likviditet kan agera den närmsta tiden.

ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA LIKVIDITET ELLER MINSKA SMITTSPRIDNING

Möjlighet att ansöka om anstånd med skatteinbetalningar

Vid tillfälliga kriser drabbas många företag av en tillfällig likviditetsbrist. I många sådana fall är det möjligt för företaget att på egen väg nå en uppgörelse om senare betalning med sina leverantörer. Under vissa förhållanden är det möjligt att få anstånd även med betalning av skatt.

Regeringen har föreslagit en utökad rätt till anstånd med anledning av utbrottet av Corona. De exakta detaljerna för villkoren för anstånd är inte klart ännu. Redan idag finns det dock en möjlighet till anstånd om det finns synnerliga skäl. En ansökan om anstånd görs till Skatteverket. I normalfallet beviljas inte anstånd med mer än en eller två månader. Det återstår dock att se om dessa tider förlängs med anledning av regeringens förslag.

För att anståndet ska kunna uppnå sitt syfte är det viktigt att initiativ för en ansökan tas så snart det står klart att företaget inte kommer att kunna betala.

Möjlighet vidta arbetsrättsliga åtgärder

Arbetsgivare bör i första hand vidta åtgärder för att säkerställa att antalet sjukdomsfall på arbetsplatsen minimeras. Verksamheter som upplever finansiella svårigheter som ett resultat av Covid-19, t.ex. pga uteblivna intäkter, ökade kostnader etc bör vidta arbetsrättsliga åtgärder.

Arbetsmiljöåtgärder för att minimera smitta på arbetsplatsen

Arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet syftar till att bedöma risker för smittspridning och säkerställa att relevanta åtgärder vidtas. Detta kan t.ex. omfatta restriktioner för resor i tjänsten samt att beordra anställda att arbeta hemifrån.

Arbetsgivare som är medvetna om att dess anställda varit i något av de särskilt drabbade länderna rörande coronaviruset är skyldiga att införa rimliga restriktioner för dessa anställda, innan de återgår till arbetsplatsen till säkerställande av att arbetsplatsen inte drabbas av ohälsa. I dagens öppna landskapsarkitekturer på arbetsplatserna kan en smittspridning gå relativt snabbt.
Arbetsgivare har inte någon rätt att kräva att anställda sjukskriver sig enbart på den grunden att de varit i något av de länder/områden som är särskilt utsatta för coronaviruset. Beslutet att sjukskriva sig kan endast tas av den anställde själv. Dock har arbetsgivaren rätt att beordra anställda att arbeta hemifrån med bibehållen lön. Arbetstagare som stannar hemma på grund av oro för smitta, utan att ha fått detta godkänt från arbetsgivaren, anses dock som olovligen frånvararande från arbetet.

Arbetsrättsliga åtgärder för att minska finansiella risker och utmaningar

Verksamheter som upplever finansiella svårigheter som ett resultat av Covid-19, t.ex. pga uteblivna intäkter, ökade kostnader etc bör vidta arbetsrättsliga åtgärder. Här kan en tanke vara att se över provanställningar och möjligheter att säga upp tidsbegränsade anställningar i förtid såvida den möjligheten har avtalats om, träffa överenskommelser om förkortad arbetstid, redan nu varsla om nedskärningar etc.

Utgör den nuvarande situationen s.k. force majeure?

Den stora oron för smittspridning i samhället har haft stor påverkan på avtalsrättsliga relationer mellan kunder och leverantörer. Om smittspridningen påverkar möjligheterna att leverera varor eller tjänster så är det viktigt att agera avtalsrättslig för att minska riskerna.

Många avtal innehåller s.k. force majeure-bestämmelser. Dessa ger avtalsparterna möjlighet att tillfälligt eller permanent upphöra med avtalsrättsliga förpliktelser.
I allmänhet så ska force majeure bestämmelser tillämpas väldigt restriktivt. Vanligtvis avser de endast situationer där det finns objektiva omständigheter som förhindrar leverans och där det inte är möjligt att leverera alternativa varor eller tjänster. Att enstaka anställda är sjuka i Corona utgör sannolikt inte force majeure. Att en kund inte vill fullfölja ett avtal pga allmän oro för smittspridning är sannolikt inte heller force majeure.

Om det inte föreligger en force majeure situation så är utebliven leverans ett kontraktsbrott. Konsekvenserna av att inte efterleva avtalet kan därför bli omfattande.
Vårt råd är att de väsentliga avtalen för er verksamhet och analyseras omgående för att utreda vilka möjligheter eller risker ni har i er verksamhet. Ni bör tänka på att den nuvarande situationen kan både bli långvarig och allvarligare. Vårt råd är att varje bolag gör en riskprognos och handlingsschema för hur ni ska agera om situationen förvärras.

 

ÅTGÄRDER FÖR DET FALL OVANSTÅENDE INTE ÄR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT STÄRKA LIKVIDITETEN

Ansöka om företagsrekonstruktion

Ett alternativ för företag vars verksamhet i normalfallet är livskraftigt men som nu p.g.a. händelserna i omvärlden drabbats hårt ekonomiskt kan vara att ansöka om företagsrekonstruktion med förhoppningen om att bolaget ska kunna leva vidare. En företagsrekonstruktion ger ett företag möjlighet att sanera sin ekonomi och förhoppningsvis undvika konkurs. Förfarandet, vilket beslutas efter ansökan hos tingsrätten, innebär i korthet att företaget under rekonstruktionsperioden får anstånd med att betala skulder hänförliga till tiden före rekonstruktionen inleddes och att en uppgörelse, s.k. ackord, försöker nås med bolagets fordringsägare under rekonstruktionen. Företaget kan även under vissa förutsättningar få hjälp med löneutbetalningar genom den statliga lönegarantin.

Under rekonstruktionen utses en rekonstruktör vilken är ansvarig för förfarandet. Den som ansöker om rekonstruktion brukar föreslå en rekonstruktör som denne har särskilt förtroende för.
För att en företagsrekonstruktion ska kunna lyckas och företaget räddas är det viktigt att företaget agerar tidigt och kontaktar en advokat för att diskutera den fortsatta planeringen.

Hur bör vi agera om inget av ovanstående är möjligt eller hjälper?
I vissa fall kan det stå klart att det inte längre är möjligt att rädda företaget och att företaget inte har förutsättningar för att avveckla verksamheten på egen hand. I sådana situationer kan det enda alternativet vara att försätta företaget i konkurs för att minska risken för ytterligare förluster.

En konkurs innebär i korthet att företagets tillgångar sätts under förvaltning av en konkursförvaltare som har i uppdrag att sälja tillgångsmassan och dela ut tillgångarna till fordringsägarna. Som ett led i detta arbete kan verksamheten komma att drivas vidare under en period i konkursförvaltarens regi samtidigt som förvaltaren utreder vilka delar av verksamheten som kan överlåtas och vilka delar som ska avvecklas. Konkursförvaltaren ska även se till att anställda får betalt genom den statliga lönegarantin.

När ett företag är konkursmässigt kan det finnas restriktioner på vilka utbetalningar företaget får göra. Även i fallet konkurs är det således viktigt att företaget agerar så snart det står klart att bolaget inte går att rädda för att undvika negativa följdverkningar.

 

Fylgia
Fylgia har ett dedikerat arbetsteam av olika specialister som arbetar med legal rådgivning kring följderna av Covid-19. I teamet ingår några av Sveriges främsta rekonstruktörer, arbetsrättsjurister och skatterättsspecialister. För ytterligare information kontakta respektive gruppchef enligt nedan.

Rekonstruktion & insolvens
Jacob Callmander
[email protected]
08 442 53 00 / 070 494 64 99

Arbetsrätt
Annelie Lönnborg
[email protected]
08 442 53 00 / 070 594 83 81

Skatterätt
Johanna Hållén
[email protected]
08 442 53 00

Utmaningar med anledning av Coronavirusets (Covid-19)

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen