Konkursordlista

Lär dig de viktiga begreppen

Vi guidar dig genom begreppsdjungeln med denna konkursordlista.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö Lär dig de viktiga begreppen. Vi guidar dig genom begreppsdjungeln med denna konkursordlista.

Abandonera

Att konkursförvaltaren avstår från egendom i konkursboet. Görs ofta när kostnaderna för att ta hand om egendomen överstiger försäljningsvärdet

Ackord

Nedskrivning av ett företags skulder till viss procent, t.ex. 25 % eller 50 %, av skuldernas belopp.

Anmärkning

Invändning som konkursförvaltaren eller borgenär gör i ett bevakningsförfarande om denne anser att en bevakad fordran är felaktig.

Beneficium

Egendom som gäldenären får behålla vid utmätning eller konkurs.

Bevakningsförfarande

Ett förfarande där de som vill få betalt i konkursen måste anmäla (bevaka) sina fordringar hos tingsrätten inom viss tid för att få utdelning i konkursen.

Borgenär

Någon som vill få betalt. Kallas även fordringsägare.

Borgenärssammanträde

Sammanträde på tingsrätten med borgenärerna i en företagsrekonstruktion.

Edgångssammanträde

Sammanträde på tingsrätten där gäldenären eller dennes företrädare försäkrar under straffansvar att konkursbouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial är riktiga.

Efterbevakning

Om en borgenär inte bevakar sin fordran inom utsatt tid, kan denne mot en avgift ändå bevaka sin fordran.

Ekobrottsmyndigheten

Den del av åklagarmyndigheten som utreder ekonomisk brottslighet. En konkursförvaltare har en skyldighet att anmäla misstanke om vissa brott, bl.a. bokföringsbrott, till Ekobrottsmyndigheten.

Fast egendom

Egendom i form av mark, d.v.s. en fastighet.

Fordran

Rätt att få betalt av någon.

Fysisk person

Juridisk term för en person/enskild människa, till skillnad från t.ex. ett företag.

Företagshypotek

Säkerhet en borgenär kan ha i en näringsidkares lösa egendom.

Företagsrekonstruktion

Alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem men bedöms kunna leva vidare. Tingsrätten utser på ansökan av företaget eller en borgenär en rekonstruktör som ska undersöka möjligheterna att fortsätta verksamheten och försöka träffa en uppgörelse med borgenärerna.

Förmånsrätt

Rätt att få betalt framför andra borgenärer enligt en prioritetsordning som följer av lag.

Förvaltarberättelse

En redogörelse som konkursförvaltaren upprättar där denne beskriver orsaken och tidpunkten för obeståndet, hur bokföringen har skötts, om det förekommit olagliga värdeöverföringar, om någon är skadeståndsskyldig enligt aktiebolagslagen, tidpunkten för när en kontrollbalansräkning skulle ha upprättats samt om det finns några transaktioner som kan återvinnas till konkursboet.

Gäldenär

Den som är skyldig pengar.

Halvårsberättelse

Redogörelse där konkursförvaltaren redogör för vilka åtgärder som vidtagits de senaste sex månaderna.

Insolvens

Se obestånd.

Juridisk person

En person som inte är en fysisk person men som ändå kan ha rättigheter och skyldigheter, t.ex. aktiebolag, handelsbolag, föreningar, dödsbon, stat och kommun.

Klander

Om tillsynsmyndigheten, konkursgäldenären eller en borgenär inte är nöjd med hur förvaltaren hanterat boets pengar kan denne klaga genom att ansöka om stämning inom viss tid.

Konkurs

Process genom vilken en gäldenärs tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare och omvandlas till pengar, som sedan fördelas mellan gäldenärens borgenärer.

Konkursbo

En juridisk person som består av konkursgäldenärens tillgångar. Företräds av konkursförvaltaren.

Konkursbouppteckning

Sammanställning över konkursgäldenärens tillgångar och skulder som upprättas av konkursförvaltaren.

Konkursförvaltare

En person med särskild kompetens som utses av tingsrätten för att genomföra konkursen.

Konkursgäldenär

Den som försatts i konkurs.

Kvittning

Om två personer har fordringar mot varandra, kan fordringarna under vissa förhållanden kvittas, d.v.s. avräknas, mot varandra. Särskilda regler för detta gäller vid konkurs.

Lönegaranti

Rätt för ett företags anställda att under viss tid få sin lön betald av Länsstyrelsen vid företagsrekonstruktion eller konkurs.

Lös egendom

All egendom som inte är fast egendom.

Massafordran

En fordran mot konkursboet som uppkommit efter konkursen.

Obestånd

Att inte i tid kunna betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är tillfällig. En person som är på obestånd kan försättas i konkurs.

Panträtt

Säkerhet i viss egendom, t.ex. en lös sak eller en fastighet. Om gäldenären inte kan betala sin skuld, får den som har panten (panthavaren) sälja panten för att få betalt.

Preskription

Om en borgenär inte framställer krav på betalning under en viss period, vanligtvis 10 år, kan fordran preskriberas, vilket innebär att borgenären inte längre har rätt att få betalt.

Rekonstruktionsplan

En plan som upprättas av rekonstruktören där denne beskriver vad som ska göras för att företaget ska bli lönsamt.

Rekonstruktör

Den person som tingsrätten utser för att genomföra en företagsrekonstruktion.

Separationsgods

Egendom som tillhör någon annan än gäldenären och som därför inte ingår i konkursboet.

Slutredovisning

Förvaltarens redovisning för hur han eller hon förvaltat konkursboets pengar.

Tillsynsmyndigheten i konkurser

Avdelning hos Kronofogdemyndigheten som utövar tillsyn över konkursförvaltare.

Utdelning

De pengar som betalas till borgenärerna efter att utdelningsförslaget fastställts.

Utdelningsförslag

Förvaltarens förslag till hur konkursboets pengar ska fördelas till borgenärerna efter att konkurskostnaderna och massaskulderna betalats. Det är tingsrätten som beslutar om att fastställa utdelningsförslaget.

Återvinning

Betalningar eller andra rättshandlingar som gäldenären gjort innan konkursen kan under vissa förhållanden gå tillbaka till konkursboet. Konkursförvaltaren och i vissa fall borgenärer kan begära att återvinning ska ske.

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen