08 442 53 00
inbox@fylgia.se

Konkursordlista

Lär dig de viktiga begreppen

Vi guidar dig genom begreppsdjungeln med denna konkursordlista.
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z å ä ö Lär dig de viktiga begreppen. Vi guidar dig genom begreppsdjungeln med denna konkursordlista.

Allmän förmånsrätt

Fordringar med allmän förmånsrätt erhåller betalt ur egendom som inte är föremål för särskild förmånsrätt samt vid överskott vid försäljning av den egendom som inte behöver tas i anspråk för täckande av fordringar som är förenade med särskild förmånsrätt. Fordringar med allmän förmånsrätt är ex. vissa lönefordringar.

Allmänt ombud

Särskilda bestämmelser om att ett allmänt ombud skall delta i konkursförvaltningen finns i försäkringsrörelselagen, lagen om utgivning av elektroniska pengar och lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Anmärkningsförfarande

Uppstår för det fall konkursförvaltaren finner skäl att anmärka mot en bevakning, se nedan under bevakningsförfarande.

Beneficium

I konkurssammanhang har gäldenären rätt att av konkursboet få ut sådan egendom som enligt 5 kap. 1, 2 och 4 §§ utsökningsbalken undantas från utmätning.

Därutöver gäller att istället för 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken att, om någon annan utväg till försörjning saknas, nödvändigt underhåll får betalas av konkursboet till gäldenären och hans familj eller annan underhållsberättigad under en månad från den dag då beslutet om konkurs meddelades eller, om det finns synnerliga skäl för det, under längre tid.

Bevakningsförfarande

Konstateras det att fordringar utan förmånsrätt kan antas erhålla utdelning ska skriftligt bevakningsförfarande äga rum. Genom bevakningen får förvaltaren snabbt reda på vilka borgenärer som finns och deras krav på gäldenären. Genom det följande anmärkningsförfarandet, som förutsätter att borgenärerna har bevakat sina fordringar, tillhandahålls också en form för att lösa de tvister som kan uppkomma beträffande de bevakade fordringarna. Härigenom undviker man att utdelningsförfarandet belastas av en prövning som fördröjer att borgenärerna får sina pengar.

Vid beslut om att anordna ett bevakningsförfarande skall domstolen bestämma inom vilken tid bevakning skall ske samt också den tid inom vilken anmärkningar får göras mot gjorda bevakningar. Domstolen skall också underrätta gäldenären, förvaltaren, tillsynsmyndigheten och kända borgenärer om bevakningsförfarandet samt utfärda kungörelse om detta.

Edgångssammanträde

Efter det att konkursförvaltaren har upprättat en förteckning över tillgångar och skulder (konkursbouppteckning), skall konkursgäldenären, eller ställföreträdare för gäldenären om gäldenären är ett bolag, kallas till tingsrätten, och där avlägga ed över att bouppteckningen är korrekt.

I normalfallet av konkurser, där konkursförvaltaren haft kontakter med konkursgäldenären i samband med upprättandet av bouppteckningen, så är edgångssammanträdet genomfört på ett par minuter. Har förvaltaren inte fått möjlighet att ställa frågor tidigare, kan han annars göra det vid sammanträdet.

Gäldenären, eller ställföreträdaren, får inte efter det att konkursbeslutet har meddelats och innan ed över bouppteckningen avlagts, bege sig utomlands utan rättens medgivande.

Efterbevakning

En borgenär, som försummar att delta i bevakningsförfarande och bevaka inom bevakningstiden, har ändå möjlighet att göra sin fordran gällande genom s k efterbevakning. För efterbevakning tas av domstolsverket ut en kostnad. Efterbevakning kan ske till dess att utdelningsförslag har upprättats.

Fakultativ ed

Annan än gäldenären är skyldig att på yrkande av konkursförvaltaren eller en borgenär avlägga ed över bouppteckningens riktighet eller beediga viss uppgift i bouppteckningen, om det kan antas att sådan edgång är av betydelse för boutredningen. Tingsrätten fattar beslut om detta.

Fristdag

Den dag då konkursansökan kom in till tingsrätten. Om inte den som skall försättas i konkurs, genom delgivning kan kontaktas, kan det komma att gå lång tid mellan fristdagen och konkursdagen, då tingsrätten beslutar om konkursen. Dagen är av betydelse när förvaltaren granskar transaktioner som kan vara återvinningsbara till

Företagshypotek

Enligt lagen om företagshypotek kan en näringsidkare genom inskrivning i särskilt register beviljas företagsinteckning i sin näringsverksamhet. Som bevis utfärdas ett företagshypoteksbrev, vilket sedan kan överlämnas som säkerhet för en fordran. Denna säkerhet ger förmånsrätt i konkurs. Företagshypoteket är inte knuten till specificerad lös egendom, utan det gäller i den lösa egendom som företagaren har, vilket innebär att underlaget kan skifta från tid till annan. Den särskilda förmånsrätten undantar  kassa och bankmedel, aktier för allmän omsättning, egendom som kan vara föremål för särskild inteckning och det som inte kan ingå i en konkurs. Företagshypoteket som särskild förmånsrätt införs fullt ut fr o m 2010 och övergångsvis under 2009.

Företagsinteckning

Företagsinteckning kan sökas i all lös egendom som tillhör en näringsidkare, och kan sedan användas av näringsidkaren som säkerhet för lån. I samband med konkurs ger företagsinteckningen en allmän förmånsrätt till utdelning. Företagsinteckningen övergår till företagshypotek och blir därmed en särskild förmånsrätt senast den 1 januari 2010. Övergångsbestämmelser gäller under 2009.

Företrädaransvar

En VD eller styrelseledamot kan under vissa förutsättningar bli ansvarig för betalning av ett aktiebolags skulder.

Förmånsrätt

Vissa fordringars företrädesrätt framför andra till betalning ur gäldenärens egendom vid utmätning och konkurs. Detta regleras i lag om förmånsrätt, där ordningsföljden för olika slags av fordringar bestäms. Förmånsrätterna är uppdelade i särskilda och allmänna, se närmare under dessa begrepp.

Förvaltarberättelse

Av konkursförvaltare upprättad redogörelse kring förhållandena i en konkurs. Framför allt beskrivs boets tillstånd, sammanställning av tillgångar och skulder per konkursdagen, bokföringens skick, orsak och tidpunkt för obestånd, transaktioner som är otillåtna enligt aktiebolagslagen, skadestånd enligt aktiebolagslagen, tidpunkt för upprättande av kontrollbalansräkning och förekomsten av återvinningsbara transaktioner.

Halvårsberättelse

Om konkursen inte är avslutad då sex månader har förflutit efter edgångssammanträdet, skall konkursförvaltaren till Tillsynsmyndigheten avlämna en berättelse, i vilken de åtgärder som har vidtagits för att avsluta konkursen skall anges noggrant. Berättelsen skall innehålla uppgifter om in- och utbetalningar under den gångna perioden eller en kronologisk och systematisk sammanställning av boets affärshändelser. Har pengar under någon del av denna period stått inne i bank, skall till berättelsen bifogas en av banken bestyrkt uppgift på de insättningar och uttag som har förekommit. Senare under konkursen skall förvaltaren inom en månad från utgången av varje sexmånadersperiod avge en sådan berättelse för den senaste perioden. Denna skall även innehålla fullständiga upplysningar om orsakerna till att konkursen inte har avslutats samt en bedömning om konkursen kan komma att avslutas inom den närmaste halvårsperioden.

Insolvens

Obestånd, dvs. att en person eller ett företag inte kan betala sina skulder vartefter att de förfaller och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.

Klander av slutredovisning

Konkursförvaltarens slutredovisning får klandras av tillsynsmyndigheten och gäldenären. Även en borgenär får klandra redovisningen, om hans rätt kan vara beroende av den. Talan om klander av slutredovisning väcks genom stämning vid den tingsrätt där konkursen är eller har varit anhängig.

Konkursbouppteckning

En konkursbouppteckning är en av konkursförvaltaren upprättad förteckning över konkursgäldenärens tillgångar och skulder. Därav framgår också adresser till alla kända fordringsägare. Det är sedan tingsrätten som ansvarar för att fordringsägarna underrättas om eventuell utdelning i konkursen. Konkursbouppteckningen ska vara färdigställd och ingiven till tingsrätten senast en vecka före edgångssammanträdet, då konkursgäldenären skall avlägga ed på att konkursbouppteckningen är riktig.

Konkursdag

Den dag då tingsrätten beslutar att en gäldenär försätts i konkurs.

Konkursfordran

De skulder som uppkommit för ett bolag eller en fysiker före konkursdagen kallas konkursfordringar. I en konkurs skiljer man mellan fordringar som riktar sig mot konkursgäldenären och sådana som avser konkursboet. De förra är konkursfordringar och de senare kallas massafordringar. Innehavare av fordringarna kallas i överensstämmelse härmed konkursborgenärer respektive massaborgenärer. Utdelning till konkursborgenärerna äger rum först sedan konkurskostnaderna och massaskulderna har betalts.

Konkurskostnader

Med konkurskostnad avses arvode och kostnadsersättning till konkursförvaltare, ersättning till ett sakkunnigt biträde som förvaltare har anlitat, ersättning till staten för tillsynsmyndighetens arbete med tillsynen i konkursen, kostnad för kungörande av beslut eller åtgärd rörande konkursen, kostnad för de skriftliga kallelser och underrättelser till borgenärerna som utfärdas i konkursen, och ersättning till gäldenären eller någon annan för inställelse i tingsrätten.

Lönegaranti

För att trygga anställdas situation i samband med konkurs finns en statlig lönegaranti, innebärande att staten förskotterar medel för att betala ut lön till de anställda, om inte deras fordringar t.ex. är för gamla. Staten övertar sedan de anställdas anspråk och rätt till utdelning i konkursen avseende utbetalda belopp.

Massafordran

En massafordran är en skuld som konkursboet har ådragit sig genom avtal, fortsatt drift m.m. Beträffande en massafordran är alltså konkursboet som sådant betalningsansvarigt och fordringen belastar inte gäldenären.

Näringsförbud

Näringsförbud är ett förbud som, efter åtal av åklagare, meddelats av en allmän domstol om att någon under en tid (högst tio år) inte får driva rörelse. Fysiska personer som försätts i konkurs är förhindrade att bedriva näringsverksamhet så länge konkursen pågår, detta skall dock inte sammanblandas med näringsförbud beslutat efter åtal.

Nödbouppteckning

Konkursförvaltaren måste i varje konkurs upprätta en konkursbouppteckning. I de fall då konkursförvaltaren inte får tag på konkursgäldenären, ofta styrelsen för bolaget som försatts i konkurs eller fysikern som försatts i konkurs, så får han upprätta en konkursbouppteckning endast utifrån vad som framgår av offentliga register. En sådan konkursbouppteckning kallas nödbouppteckning.

Obestånd

Se insolvens.

Polishämtning

Om den som skall avlägga ed över en konkursbouppteckning uteblir från tingsrätten trots att han fått kallelse till edgångssammanträdet, måste konkursförvaltaren i vissa fall använda polishämtning för att få personen att inställa sig i tingsrätten.

Prioriterad fordran

En fordran som har förmånsrätt i konkurs, betalas utifrån konkursgäldenärens tillgångsmassa i första hand, så långt tillgångarna räcker. Lag om förmånsrätt stadgar förmånsrättsordningen.

Slutredovisning

Den uppställning som upprättas av konkursförvaltaren då konkursen avslutas, över den medelsförvaltning som skett inom konkursboet.

Särskild förmånsrätt

De särskilda förmånsrätterna avser i lag specifikt angiven egendom och gäller vid både utmätning och konkurs. Ex. fastighetsinteckning, företagshypotek och utmätning.

Tvistelösning

Utdelningsförslag

När konkursförvaltaren avslutat sin utredning, skall han efter betalning av konkurskostnader och massakostnader dela ut resterande medel till konkursgäldenärens fordringsägare. Detta sker genom att ett utdelningsförslag upprättas. När detta vunnit laga kraft utbetalas utdelningen i konkursen.

Återvinning

I vissa fall kan s.k. återvinning ske till ett konkursbo. Detta innebär att sakrättsligt korrekta rättshandlingar som gäldenären företagit före konkursen går åter. Återvinning kan avse t.ex. gåva eller betalning av lön eller arvode till nära anförvanter till gäldenären. Den kan också avse betalning av skuld som skett i förtid eller med större belopp, i den mån betalningen ändrat förmånsrättsordningen vid en tänkt konkurs vid betalningstillfället; t.ex. så att någon med sämre prioritet fått betalt i stället för en bättre prioriterad fordringsägare.

Återvinningsbara transaktioner

De transaktioner som kan träffas av återvinning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen