Nyheter

←Tillbaka Artiklar, Nyheter /

Moderna miljövillkor för vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel

Från och med den 1 januari 2019 började nya regler om vattenmiljö och vattenkraft att gälla. Reglerna har medfört förändringar i miljöbalken som ska medföra att vattenkraften förses med moderna miljövillkor. Förändringarna kan ha betydelse för dig som bedriver verksamhet vid vattenkraftverk och tillhörande regleringsdammar. Nedan framgår syftet med den nya regleringen och lite förenklad beskrivning av reglerna. Vad som gäller för just din verksamhet måste bedömas i det enskilda fallet.

Innebörd av de nya reglerna
Reglerna innebär i huvudsak att alla vattenverksamheter som producerar vattenkraftsel i Sverige ska ha moderna miljövillkor. (Även vissa nedlagda verksamheter.) Med moderna miljövillkor avses ett tillstånd vars villkor och andra bestämmelser har bestämts enligt miljöbalken i en dom eller ett beslut som inte är äldre än 40 år. Äldre tillstånd än så ska omprövas på verksamhetsutövarens initiativ. Syftet med lagändringen är att säkerställa en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel samt ekologiskt anpassade flöden, minimitappning till naturfåror och anläggningar som gör att fiskar kan passera dammar och kraftverk på ett säkert sätt.

Är din verksamhet berörd?
Regeringen ska enligt förslaget ta fram en nationell plan för omprövning av vattenkraften. Planen innebär dels vägledning för avvägningen mellan största möjliga nytta för vattenmiljön och nationellt effektiv tillgång till vattenkraftsel, dels en prövning av verksamheter. Alla kraftverk och dammar som har elproduktion berörs. Totalt finns det ca 2 100 vattenkraftverk i Sverige som står för 45 % av elproduktionen. Målet är att all svensk vattenkraft ska ha moderna miljövillkor. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att verksamheten innehar ett tillstånd med miljövillkor som inte är äldre än 40 år.

Vad kommer krävas av verksamheten?
Verksamhetsutövaren kan anmäla sin verksamhet till en nationell omprövningsplan (NAP). När verksamheten är anmäld ingår den i tidsplanen som löper mellan 2021-2040. Anmälan måste göras senast den 1 juli 2019.
För de anläggningar som inte anmäler sig till NAP gäller att verksamhetsutövaren snarast möjligt ska ansöka om nytt tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

För att genomföra omprövningen måste verksamhetsutövaren ta fram utredning som ska ligga till grund för de moderna miljövillkoren. Villkoren för verksamheten ska ta hänsyn till bl.a. energiproduktionen, vattenmiljön, kulturmiljön, gällande miljökvalitetsnorm och andra motstående intressen. En verksamhet som finns upptagen i NAP kommer att få fortsätta bedrivas utan omprövning fram till dess att omprövning enligt NAP ska ske.
Möjligheten att få finansiering finns genom Vattenkraftens Miljöfond. Fonden är en finansieringslösning skapad av åtta stora kraftbolag. Den verksamhetsutövare som anmält sin verksamhet till den nationella planen kan ha rätt till ersättning för en del av prövningskostnaderna, åtgärdskostnaderna och produktionsförlusterna.. Det är endast de anläggningar som är anmälda till NAP som kan få finansiering via fonden.

Länsstyrelsen bedömer om verksamheten ska ingå i NAP.

Vad vi kan hjälpa dig med
Reglerna om omprövning innebär att domstolen ska besluta om de villkor som fortsättningsvis ska gälla för verksamheten. Utredningen som verksamhetsutövaren tar fram måste därför vara av tillräcklig omfattning och kvalitet. Tillståndsprocesser drar ofta ut på tiden med krav på kompletteringar av otillräckliga utredningar. Vi på Fylgia kan därför finnas där som stöd och kan företräda er i omprövningsförfarandet. Förutom vår processvana och erfarenhet av miljöprövningar har vi kontakt med erfarna miljötekniska konsulter som kan bistå med att ta fram och granska erforderligt utredningsunderlag. Tillsammans gör vi omprövningsprocessen så enkel och effektiv som möjligt.

Ni är välkomna att kontakta Inger Byman eller Christopher Jakobsson.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen