Nyheter

←Tillbaka Nyhetsbrev /

Arbetsnytt – januari 2023

Fylgias arbetsrättsgrupp

Arbetsnytt är ett nyhetsbrev som ges ut av Advokatfirman Fylgias arbetsrättsgrupp. Genom nyhetsbrevet bevakar vi aktuella händelser inom arbetsrätten och närliggande rättsområden som faller inom gruppens kompetensområden såsom ny rättspraxis, ny lagstiftning och liknande. För mer information om arbetsrättsgruppen, se här.

Vägran att bära ansiktsskydd – laga grund för avskedande?

Under november 2022 prövade Arbetsdomstolen frågan om en arbetstagares vägran att bära ansiktsskydd i arbetsgivarens lokaler utgjorde laga grund för avskedande. Arbetsgivaren som verkar inom lagerhållning och distribution av läkemedel införde under en period ett obligatoriskt krav för sina anställda att bära munskydd eller visir i arbetet på lagret för att motverka smittspridning av Covid-19 på arbetsplatsen.

Utredningen visade att arbetstagaren vid upprepade tillfällen vistats i arbetslokalerna utan att bära ansiktsskydd och att han som en reaktion på beslutet om kravet på ansiktsskydd uteblivit från arbetet en vecka. Arbetsdomstolen konstaterade inledningsvis att arbetstagaren varit skyldig att lyda arbetsgivarens order och sålunda bära ansiktsskydd vid vistelse i arbetslokalerna. Vidare konstaterade Arbetsdomstolen att då arbetstagaren vid flera tillfällen trotsat beslutet om att bära ansiktsskydd samt varit frånvarande från arbetet en vecka på grund av beslutet (dvs. utan angivande av några andra skäl för frånvaron) hade arbetstagaren gjort sig skyldig till ett allvarligt brott mot sina anställningsförpliktelser.

Arbetsdomstolen fann därmed sammantaget att arbetsgivaren haft laga grund för avskedandet av arbetstagaren. Avgörandet är intressant för bedömningen av hur långt en arbetstagares skyldigheter sträcker sig i förhållande till arbetsgivarens instruktioner vid till exempel förhindring av smittspridning.

    

Nya LAS-åldersregler från och med den 1 januari 2023

Från och med den 1 januari 2023 höjs LAS-åldern från 68 år till 69 år. LAS-åldern är ett begrepp som påverkar arbetstagarens anställningsskydd och anställningsrättigheter, eftersom arbetstagaren till och med den månad hen uppnår LAS-åldern omfattas av hela det anställningsskydd som LAS erbjuder. Motsatsvis gäller att efter att arbetstagaren uppnått den så kallade LAS-åldern gäller i stället följande:

  • Det krävs inte sakliga skäl vid uppsägning pga. arbetsbrist.
  • Arbetsgivaren är bland annat inte skyldig att informera arbetstagaren om hens eventuella företrädesrätt till återanställning.
  • Det finns inget krav för arbetsgivaren att uppge skälen för uppsägningen.
  • Uppsägningen i sig kan inte prövas med tillämpning av reglerna i LAS.
  • Uppsägningstiden är alltid en (1) månad.
  • Uppsägning och avskedande vid uppnådd LAS-ålder kan inte ogiltigförklaras, vilket hänger ihop med att det inte krävs sakliga skäl vid uppsägning. Däremot kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig vid till exempel en felaktig uppsägning om det skulle anses visat att uppsägningen går att hänföra till exempelvis en diskrimineringsgrund.
  • Arbetstagaren har inte turordningsrätt, dvs. omfattas inte av den turordningskrets som ordnas i tur efter anställningstid i företaget och som ger anställda med längre anställningstid företräde att stanna kvar framför en anställd med kortare anställningstid vid uppsägning pga. arbetsbrist.
  • Konverteringsreglerna i 5 a § gäller inte, vilket i praktiken innebär att arbetstagaren kan anställas för vikariat eller visstidsanställning på obegränsad tid.
  • Företrädesrätt för tidsbegränsat anställd gäller inte. Dvs den rätt en arbetstagare har att bli återanställd om hen har haft en tidsbegränsad anställning som upphörde på grund av arbetsbrist och hen varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren gäller inte för den arbetstagare som uppnått LAS-åldern.

 

Anneli Lönnborg, Delägare & ansvarig för arbetsrättsgruppen

Lisa Drougge, Biträdande jurist

 

Författare

Anneli Lönnborg

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen