Nyheter

←Tillbaka Artiklar /

Företagsrekonstruktion bryter inte en styrelseledamots medansvar

Högsta domstolen har i en ny dom klargjort att en ansökan om företagsrekonstruktion inte bryter den medansvarsperiod för ett aktiebolags skulder som kan inträda om aktiekapitalet understiger den s.k. kritiska gränsen.

Ni kan läsa mer om medansvarets innebörd här.

Det står sedan tidigare klart att ansvarsperioden avbryts om bolaget går i likvidation eller försätts i konkurs. Det som HD nu hade att pröva var om även en ansökan om företagsrekonstruktion kunde avbryta ansvarsperioden.

Ett bolag (AB1) beviljades företagsrekonstruktion den 12 mars 2012. I april 2012 förpliktigades AB1 i en s.k. tredskodom att betala ett visst belopp samt rättegångskostnader till ett annat bolag (AB2). Den 1 april 2013 försattes AB1 i konkurs.

AB2 stämde styrelseledamoten i AB1 och yrkade att denne skulle betala ersättning för de rättegångskostnader som AB2 ålagts att betala till AB2. AB2 menade att någon kontrollbalansräkning inte upprättats i tid och att styrelseledamoten därför var betalningsansvarig för de skulder som uppkommit efter att skyldigheten att upprätta kontrollbalansräkning hade inträtt. Styrelseledamoten menade å sin sida att ansvarsperioden hade upphört när företagsrekonstruktionen beviljades, d.v.s. innan AB2:s fordran uppkommit.

Både tingsrätten och hovrätten fann att medansvarsperioden hade börjat löpa den 1 mars 2012 och att ansvarsperioden inte upphört i och med företagsrekonstruktionen. Styrelseledamoten överklagade hovrättens dom till HD som beviljade prövningstillstånd.

HD uttalade att en företagsrekonstruktion, till skillnad från vad som gäller i en likvidation eller vid en konkurs, inte innebär att styrelsens möjlighet att förfoga över aktiebolagets egendom inskränks. Bolagsledningen har visserligen en lydnadsplikt gentemot den rekonstruktör som utsetts, men om styrelsen vidtar åtgärder utan rekonstruktörens samtycke är åtgärderna fortfarande giltiga. Någon kontroll av aktiekapitalet behöver inte heller göras som en del av företagsrekonstruktionen. Med hänsyn till detta menade HD att en företagsrekonstruktion fyller en annan funktion och syfte än en likvidation eller konkurs och att ansvarsperioden därför inte upphör genom en ansökan om företagsrekonstruktion.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen