Nyheter

←Tillbaka Artiklar /

ÄTA-arbete eller hinder? – felaktig rubricering kan bli kostsamt för entreprenören

Advokaterna Martin Wiklundh och Erika Wallin från Fylgias Entreprenadgrupp redogör för viktiga skillnader för dig som entreprenör att ha i åtanke när det kommer till krav på ersättning som grundar sig på ÄTA-arbeten och hinder.

ÄTA-arbeten (Ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten) och olika former av hinder är vanligt förekommande i entreprenadsammanhang. Förutom diskussioner om tidspåverkan är ÄTA-arbeten och hinder föremål för diskussion mellan beställare och entreprenör vad avser frågan om entreprenörens rätt till tillkommande ersättning.

Med utgångspunkt i Allmänna bestämmelserna (AB 04 och ABT 06) går vi i denna artikel översiktligt igenom skillnaden mellan ÄTA-arbeten och hinder för att därefter redogöra för viktiga skillnader att ha i åtanke som entreprenör när det kommer till rätten till ersättning. Entreprenörens rätt till ersättning skiljer sig nämligen markant åt beroende på om det är fråga om ÄTA-arbeten eller hinder.

Artikeln utgår ifrån att några avsteg från AB 04 eller ABT 06 inte har avtalats. Vid hänvisning till bestämmelser i AB 04 och ABT 06 kommer ”kap. 6 § 1” att tillämpas, om bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 skiljer sig åt kommer detta att tydliggöras särskilt.

ÄTA-arbeten

Under entreprenadtidens gång är entreprenören såväl berättigad som skyldig att utföra ÄTA-arbeten som föreskrivs av beställaren enligt kap. 2 § 3. Med ÄTA-arbeten som är föreskrivna av beställaren likställs även arbeten som föranleds av bristande kalkylförutsättningar enligt kap. 2 § 4 (jfr. AB 04 kap. 1 §§ 6-8 samt ABT 06 kap. 1 §§ 6-7 och 9).

ÄTA-arbeten ska ersättas i enlighet med vad som följer av parternas avtal och kap. 6 i AB 04 och ABT 06. Enligt kap. 6 § 6 ska värdet av ÄTA-arbetet beräknas enligt avtalad á-prislista, prissatt mängdförteckning eller annan avtalad debiteringsnorm. Har parterna inte på förhand avtalat om hur ÄTA-arbeten ska regleras och särskild överenskommelse härom saknas ska ersättning för tillkommande arbeten utgå enligt självkostnadsprincipen, jfr. kap. 6 § 7 punkt 1.

Eftersom ÄTA-arbeten rent faktiskt är arbeten som utförs (förutom avgående arbeten) så har en entreprenör i princip rätt till ersättning för vinst.

Utöver entreprenörens rätt till ersättning för ÄTA-arbeten kan ÄTA-arbeten även medföra att kontraktstidens ändras sett till hur dessa påverkar entreprenörens möjlighet att hålla kontraktstiden, se kap. 4 § 2.

Hinder

I kap. 4 § 3 framgår att entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden. Vilka närmare omständigheter som kan utgöra hinder har listats under punkterna 1-5 i den angivna bestämmelsen. Entreprenören ska avisera respektive omständighet som görs gällande som hinder till beställaren ”utan dröjsmål” enligt kap. 4 § 4.

I kap. 4 § 3 punkt 1 anges att ”omständigheter som beror på beställaren eller något förhållande på hans sida” utgör hinder som medför rätt till förläng kontraktstid för entreprenören.

Vid hinder enligt kap. 4 § 3 p. 1 har entreprenören (då ett hinder beror på beställaren eller något förhållande på hans sida), utöver rätt till tidsförlängning, även rätt till ersättning av beställaren för den kostnad som därigenom orsakas enligt kap. 5 § 4. För de fall beställaren kan visa att han inte skäligen kunnat räkna med hindret och inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna följden av det skall dock kostnaden delas lika mellan beställaren och entreprenören. Om hindret beror på någon annan omständighet än något som beställaren svarar för, tex. en pandemi, får entreprenören själv bära den kostnad som hindret medför.

Vid hinder som beror på något annat än beställaren eller omständighet på hans sida så får entreprenören visserligen rätt till tidsförlängning men har att bära den ekonomiska kostnad som hindret medför själv.

I de fall då entreprenören har rätt till ersättning för hinder så föreligger ingen rätt till vinst på beloppet utan det är den rena självkostnaden som ersätts. Det är entreprenören som har att visa såväl skadan som skadan storlek vid krav på ersättning vid hinder.

Sammanfattning

Konsekvensen av att använda sig av hindersbestämmelsen i kap. 4 § 3 när du som entreprenör även hade kunnat göra gällande ÄTA-arbete enligt kap. 2 §§ 3-4 medför att du som entreprenör tackar nej till vinsten som tillkommer för ÄTA-arbeten.

Den ersättning som utgår enligt kap. 5 § 4 medför enbart en kostnadstäckning för entreprenörens kostnader (exklusive entreprenörsarvode/ vinst) som uppkommit på grund av hindret.

Det händer att man ser att en entreprenör har rubricerat ett ÄTA-arbete felaktigt och istället kallat det för hinder. I praktiken betyder detta att entreprenören har avsagt sig rätten till ersättning för vinstpåslag – om entreprenören har rätt till ersättning alls.

 

Fylgia förstärker inom entreprenadjuridik

Advokatfirman Fylgia har förstärkt kompetensen inom entreprenadrätt och sjösatt en ny Entreprenadgrupp. Tillsammans har vi stor kunskap på området och vi hjälper er gärna i projektets alla faser, från upprättande och granskning av kontraktspaket till rådgivning och stöttning vid en eventuell tvist. Kontakta gärna oss för mer information.

 

Martin Wiklundh
Advokat / Partner
Mob: +46 (0)70 588 87 01
E-post

Erika Wallin
Advokat / Senior Associate
Mob: +46(0)72 401 83 13
E-post

 

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen