Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Viktigaste ändringarna i AMA Anläggning 23

I början av år 2021 påbörjades arbetet med att ta fram det som lanserats som AMA Anläggning 23. Rekordmånga synpunkter från branschen lämnades på remissen och AMA Anläggning 23 innefattade till slut ungefär 600 ändringar där fokus legat på användarvänlighet och hållbarhet.

Att gå igenom alla ändringar, rubrik för rubrik och kod för kod, kan inte göras inom ramen för den här artikeln. Det vi i stället kommer fästa uppmärksamheten på är de mest väsentliga förändringarna.

Förarbete som en del av utredningen

I arbetet med AMA Anläggning 23 tillämpades ett utökat utredningsarbete, så kallat förarbete, avseende vissa avsnitt som krävde mer omfattande utredning. Förarbetena inkluderade regnbäddar, vägräcken och förorenade massor och resulterade i en separat vägledning för massor samt ett flertal nya koder och rubriker.

Separat vägledning för massor

Den separata vägledningen döptes till ”Hantering av massor – Vägledning AMA Anläggning 23” och behandlar masshantering i stort. Vägledningen utgör ett fristående komplement till AMA-systemet och innehåller råd för kravställning avseende masshanteringen i ett anläggningsprojekt.

Invasiva främmande arter ska stoppas!

På tal om masshanteringen innebär AMA Anläggning 23 också stora förändringar i och med nya koder som föreskriver hur invasiva främmande arter ska hanteras i samband med denna.

I EU-förordning nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter listas 88 arter som anses vara så pass skadliga i länder inom EU att det motiverar förbud i alla medlemsländer. Inom en entreprenad åligger det verksamhetsutövaren att till se att masshanteringen sker utan risk för spridning av dessa arter. Det innebär att en inventering av arbetsområdet krävs, antingen innan etablering sker eller inför att delmoment med schaktning och fyllning ska genomföras.

Det sagda föranleder såklart att masshanteringen försvåras och för att hantera detta har kompletterande råd tillkommit under ett antal koder och rubriker, bland annat under avsnitt BBB och BBC i RA. Vidare har krav införts om att produkter som jord, krossmaterial, växtbäddar m.m. ska vara fria från växter/växtdelar från invasiva främmande arter. De nya kraven framgår bland annat i koderna DCL, DCK.15-16, DCK.25-26 och DGB.3-4.

Nya koder om regnbäddar

Branschen har länge efterfrågat AMA-koder för föreskrivning av lösningar för dagvattenhantering. I AMA Anläggning 23 har man fått gehör för påtryckningarna. I den nya utgåvan hanteras fördröjning av dagvatten i två nya koder i avsnittet om växtbäddar; DCL.241 för regnbädd med ytligt intag och DCL.242 för regnbädd med intag under markytan.

Utökad mängd tillsatsmedel i betong

En förändring av svensk betongstandard SS 137003, som skett med utgångspunkt i klimatomställningen, har medfört att avsnittet EBE ”Betonggjutningar i anläggning” har reviderats. Avsnittet EBE har omarbetats och moderniserats överlag.

Borttagande av streckkoderna i DCC och PB

I och med AMA Anläggning 23 har streckkoderna i AMA och RA arbetats bort. Streckkoder har tidigare använts för att ange kategori A, B eller C för asfaltsbeläggningar under DCC och för att ange förläggningssätt för rörledningar under PB. Dessa streckkoder har nu ersatts med de fastställda koderna för produktionsresultat.

Spontens förflyttning

En annan nyhet i AMA Anläggning 23 är att BG ”Spont vid förarbeten m.m.” har strukits och all spont hanteras nu på samma sätt i CDF ”Geotekniska stödkonstruktioner”, oavsett om den är tillfällig eller permanent.

Så undviker du missförstånd och tvister när AMA Anläggning avtalats

Uppdateringen av AMA, RA och MER Anläggning sker vart tredje år. I mellantiden är det klokt att hålla sig uppdaterad om ny teknik, nya standarder och eventuella rättelser m.m. i AMA-nytt. Texten i AMA-nytt måste skrivas in i den tekniska beskrivningen om beställaren vill att den ska utgöra avtalsinnehåll. På samma sätt använder sig den noggranne beställaren av råden i RA.

Vanligt förekommande tvister i mängdkontrakt är att parterna inte är överens om vad som faktiskt ingår i en viss kod, hur ändring av mängder ska hanteras och hur entreprenören ska redovisa mängderna. Tydlighet är således A och O.

 

Fylgia förstärker inom entreprenadjuridik

Advokatfirman Fylgia har förstärkt kompetensen inom entreprenadrätt och sjösatt en ny Entreprenadgrupp. Tillsammans har vi stor kunskap på området och vi hjälper er gärna i projektets alla faser, från upprättande och granskning av kontraktspaket till rådgivning och stöttning vid en eventuell tvist. Kontakta gärna oss för mer information.

 

Madelene Andersson
Advokat  / Partner
Mob: +46 (0)72 858 51 66
E-post

Sophie Hellman
Advokat / Senior Associate
Mob: +46(0)73 151 51 34
E-post

 

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen