Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Psykisk sjukdom friar inte vid prövning av ansvar för bokföringsbrott

På grund av sjukdom, depression och utmattning kom årsredovisningen att upprättas fem månader för sent.

Företaget hade anlitat extern bokföringshjälp, och styrelseledamoten samlade och tillsåg normalt sett att allt material lämnades till redovisningskonsult en gång i månaden. Under sommaren 2016 börjande ledamoten på grund av sjukdom inte kunna sköta företagets förehavanden. Under början av 2017 var ledamoten under en period inlagd på sjukhus och har varit sjukskriven sedan dess. Bolagets suppleant, som också var verksam i bolaget, bistod i många av ledamoten arbetsuppgifter, men hade inte kompetens att sköta helheten. Bland an-nat kom bokföringen på efterkälken. Årsredovisningen blev till slut, efter ca fem månaders försening, den 30 november 2017, upprättad. Ledamoten vet dock inte på grund av sin sjukdom hur det gick till eller vem som upprättade årsredovisningen. Åklagaren väckte därför åtal och yrkade på ansvar för bokföringsbrott.

Ledamoten menade å sin sida att då han på grund av sjukdom, depression och utmattning inte hade kunnat ta hand om företaget, att han inte, eller företaget, skulle drabbas av förseningen.
Tingsrätten konstaterade att ledamotens sjukdom påverkade bedömningen, men att det inte kan frita ledamoten från ansvar för bokföringsbrott. Ledamoten borde objektivt sett, när oförmågan att handha företagets angelägenheter uppkom, i stället för att dra sig undan, ha sökt hjälp så att företagets åligganden kunde fullgöras. Det är just genom denna underlåtenhet det finns skäl att alls påstå att mannen varit oaktsam. Tingsrätten ansåg dock att oaktsamheten inte kan anses betydande. Brottet bedömas därför som ringa bokföringsbrott. Ledamoten dömdes till villkorlig dom och företaget ålades företagsbot om 25 000 kr. Åklagaren överklagade tingsrätten dom.

Hovrätten menade att trots att mannen lidit av de besvär han berättat om, vilket i sig inte betvivlades, att han hade varit fullt medveten om den betydande risk som förelåg för att någon årsredovisning inte skulle upprättas och lämnas in i tid. Ledamoten har därför genom sitt agerande åtminstone förhållit sig likgiltig till om så skedde eller inte. Han fick därför anses ha haft uppsåt till att årsredovisningen kom att lämnas in för sent.

Årsredovisningen har förvisso lämnats in, men knappt fem månader efter att den senast skulle ha varit inlämnad, d.v.s. före den 1 juli 2017. Att årsredovisningen överhuvud lämnades in var emellertid helt oavhängigt av mannens agerande. Gärningen är därför att bedöma som bokföringsbrott av normalgraden och hovrätten ändrade därmed tingsrättens dom och dömde mannen för bokföringsbrott av normalgraden. Företagsboten be-stämdes till 50.000 kronor. Domen mot ledamoten stannade på villkorlig dom även i hovrätten utan förening med dagsbot.

Domen visar att det ställs stora krav på ett aktiebolags styrelse att tillse att årsredovisning upprättas utan någon längre förseningen.

av: Göran Mandorff

Författare

Göran Mandorff

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen