Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Förlikning utgör inte ny förpliktelse

En talan enligt aktiebolagslagen om medansvar för styrelseledamot för aktiebolagets förpliktelser måste väckas inom tre år från förpliktelsens uppkomst eller inom ett från det att förpliktelsen senast skulle ha fullgjorts. En central fråga är därför när en förpliktelse ska anses ha uppkommit. Högsta domstolen har i ett nyligen meddelat avgörande klargjort att en förlikning avseende en hyresfordran inte innebär att en ny förpliktelse uppkommit. Hyresvärdens talan mot styrelseledamoten ogillades därför på grund av att den väckts för sent.

För bakgrunden till tvisten och underinstansernas domar, klicka här.

Högsta domstolen (HD) konstaterade i sin dom att en hyresfordran i relation till medansvarsreglerna i allmänhet ska anses ha uppkommit redan genom ingåendet av hyresavtalet, då sådana fordringar är ett utflöde av den risk som hyresvärden tar redan vid ingåendet av avtalet.

HD uttalade vidare att en förlikning under vissa förutsättningar kan innebära att en ny förpliktelse ersätter den gamla och att talefristen därigenom förlängs. Det avgörande är de materiella skillnader som uppkommit genom förlikningen. Om förlikningsavtalet enbart bekräftar den tidigare uppkomna förpliktelsen eller innebär att denna dokumenteras genom t.ex. en dom, innebär det inte att det uppkommit en ny förpliktelse. Om risken med den ursprungliga förpliktelsen redan har realiserats, t.ex. genom att ett hyresavtal har sagts upp till följd av uteblivna hyresbetalningar, saknar i regel även större förändringar av betalningsvillkoren betydelse i förhållande till tidpunkten för förpliktelsens uppkomst.

Då det aktuella förlikningsavtalet enbart preciserade hur en befintlig skuld skulle betalas, innebar den ingen materiell förändring av den ursprungliga förpliktelsen. Någon ny förpliktelse hade således inte uppkommit genom förlikningen, varför talan var för sent väckt. Hyresvärdens talan ogillades därför.

Kommentar: Rättsfallet innebär att hyresvärdar som regel saknar möjlighet att använda sig av reglerna om ansvarsgenombrott, då de fordringar som kan uppkomma i ett hyresförhållande i normalfallet ska anses ha uppkommit redan vid avtalets ingående. Den hyresvärd som misstänker att hyresgästen har eller kan komma att drabbas av bristande betalningsförmåga bör därför skaffa sig annan säkerhet, t.ex. en borgen. Även andra borgenärer med långvariga avtalsförhållanden kan sannolikt komma att omfattas av prejudikatet.

Tobias Gårderyd

Jur.kand. Advokatfirman Fylgia
Tobias Gårderyd är verksam inom Advokatfirman Fylgias obeståndsavdelning där rättspraxis inom det insolvensrättsliga och till viss det straffrättsliga (bokföringsbrott och brott mot borgenärer) området bevakas.

Författare

Tobias Gårderyd

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen