Nyheter

←Tillbaka Nyheter /

Vägledande avgörande om resegaranti i samband med idrottsarrangemang

Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 6588-21), nedan HFD, har meddelat dom i ett mål om tillämpning av resegarantilagen (2018:1218). Den fråga HFD tagit ställning till är om en idrottsturnering utgör en turisttjänst enligt 1 kap. 2 § 4 paketreselagen (2018:1217) som tillhandahålls deltagarna i turneringen.

Bakgrund

Kammarkollegiet hade beslutat att en idrottsförening som planerade att arrangera en handbollsturnering var skyldig att ordna med resegaranti enligt resegarantilagen eftersom arrangemanget ansågs utgöra en turisttjänst som tillsammans med inkvartering bildade en paketresa enligt paketreselagen.

Både Förvaltningsrätten i Stockholm (mål nr 386-21) och Kammarrätten i Stockholm (mål nr 3269-21) ansåg att idrottsföreningen tillhandahållit en turisttjänst och att idrottsföreningen därmed arrangerat en paketresa som skulle omfattas av resegaranti.

HFD:s bedömning

HFD bedömer till skillnad från underinstanserna att en idrottsturnering inte utgör en turisttjänst. HFD hänvisar till direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang där ”inträden till konserter, idrottsevenemang, utfärder eller evenemangsparker, guidade turer, skidpass och uthyrning av sportutrustning såsom skidutrustning, eller spabehandlingar” anges som exempel på turisttjänster (motsvarande uppräkning finns i förarbetena till paketreselagen, prop. 2017/18:225 s. 104).

Enligt HFD måste uppräkningen förstås på så sätt, såvitt gäller idrottsevenemang, att inträden till sådana evenemang ska avses, dvs. att resenären ges möjlighet att ta del av ett idrottsevenemang som åskådare. Att istället själv delta i en idrottsturnering, vilket det handlar om i det nu aktuella fallet, skiljer sig tydligt från de exempel som anges i paketresedirektivet. Mot den bakgrunden konstaterar HFD att avsikten i direktivet inte kan ha varit att deltagande i en idrottsturnering ska omfattas av begreppet turisttjänst.

Kammarkollegiets beslut om resegaranti avsåg en handbollsturnering som skulle ha anordnats sommaren 2021 men som ställdes in på grund av covid-19-pandemin. HFD konstaterar att beslutet inte längre är aktuellt och att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd i övriga delar av målet.

Kommentar

Mot bakgrund av HFD:s förtydligande av vad som avses med begreppet turisttjänst, och mer specifikt idrottsevenemang, är det nu tydligt att en arrangör som anordnar idrottstävlingar, idrottsturneringar och idrottscuper eller motsvarande inte är skyldig att ordna med resegaranti för arrangemanget.

Det aktuella arrangemanget utgjordes av en handbollsturnering, dvs. ett tävlingssammanhang. Fråga uppstår därmed om avgörandet även kan appliceras på icke-tävlingssammanhang, t.ex. på arrangörer som anordnar ett idrottsläger.

Vår bedömning är att så inte är fallet eftersom HFD bedömt att ett idrottsevenemang (som framgår av paketresedirektivet och förarbetena till paketreselagen) förutsätter att det finns åskådare. Vid idrottsläger finns inte åskådare på samma sätt såsom det gör under t.ex. tävlingar, varför det nya avgörandet från HFD inte torde vara tillämpligt på arrangörer som anordnar läger.

Istället får vägledning för arrangörer som anordnar läger och deras skyldighet att ordna med resegaranti enligt vår bedömning hämtas från ett tidigare HFD-avgörande (se HFD 2015 ref. 2). Fråga var om ett seglarläger som anordnats av en ideell förening utgjorde en turisttjänst, och om föreningen därmed skulle anses skyldiga att ordna med resegaranti. HFD fann att ett seglarläger utgjorde en turisttjänst, varför föreningen som arrangör var skyldig att ställa säkerhet enligt resegarantilagen. Noteras ska dock att den tidigare paketreselagen var tillämplig vid tidpunkten för avgörandet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det för frågan om en arrangörs skyldighet att ordna med resegaranti är av stor betydelse om arrangören anordnar en idrottstävling eller ett idrottsläger.

 

FÖRFATTARE
Josefin Lind

 


Om Advokatfirman Fylgia

Advokatfirman Fylgia är en av Sveriges större affärsjuridiska advokatbyråer. Vi har närmare 60 anställda och arbetar med samtliga affärsjuridiska frågor, däribland tillståndsfrågor, avtalsrätt, fastighetsrätt, obeståndsrätt och företagstransaktioner.

Vi har ett dedikerat team för frågor inom resejuridiken och företräder några av Sveriges och Europas största resebolag med hantering av komplexa frågeställningar rörande bl.a. paketreselagen och resegarantilagen samt sköter kontakter med såväl försäkringsbolag som Kammarkollegiet.

Har ni några frågor eller är i behov av biträde, vänligen kontakta Fredrik Winroth ellerJosefin Lind.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen