Företags­rekonstruktion steg för steg

Gå till en annan tjänst

Företagsrekonstruktion ger ett företag möjlighet att sanera sin ekonomi och undvika konkurs. En av förutsättningarna för att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik är att bolaget i fråga agerar tidigt och då kontaktar en advokat med specialistkompetens för vidare rekonstruktionsplanering.

En rekonstruktion följer vissa bestämda steg som kan sammanfattas på följande sätt:

 1. Ansökan om företagsrekonstruktion ges in till tingsrätten. Ansökan görs oftast av bolaget självt (ibland med hjälp av den tilltänkte rekonstruktören), men kan också göras av en fordringsägare. Den som ansöker brukar föreslå en rekonstruktör som denne har särskilt förtroende för.
 2. Tingsrätten beslutar om att bolaget ska beviljas företagsrekonstruktion och en rekonstruktör utses.
 3. Genom rekonstruktionsbeslutet fryses bolagets skulder och bolaget får ett skydd mot angrepp från fordringsägarna.
 4. Rekonstruktören fattar beslut om lönegaranti till bolagets anställda.
 5. Rekonstruktören informerar bolagets fordringsägare om rekonstruktionen, om bolagets ekonomiska ställning och de tilltänkta rekonstruktionsåtgärderna
 6. Ett borgenärssammanträde äger rum i tingsrätten.
 7. Rekonstruktionen pågår och verksamhetsförändringar påbörjas.
 8. Var tredje månad omprövar tingsrätten om rekonstruktionen skall tillåtas fortsätta eller inte.
 9. Om det finns förutsättningar för att skriva ned bolagets skulder inleds en ackordsförhandling och rekonstruktören lägger fram en redogörelse över bl.a. bolagets ekonomiska ställning, orsakerna till betalningssvårigheterna, uppgift om den utdelning som kan påräknas i en konkurs, upplysning om huruvida egendom har frångått gäldenären under sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning, om gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer samt hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet.
 10. I förekommande fall fattar tingsrätten beslut om ackord varvid nedskrivning och sedermera även betalning sker av bolagets skulder.
 11. Rekonstruktionen avslutas.

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen