Tvistelösning

Gå till en annan tjänst
tvist-black

Tvistelösning

Att bli stämd i ett tvistemål eller ha ett krav på någon som kan bli föremål för prövning i domstol eller i skiljeförfarande kan för många vara en ovan och obekväm situation.

Regelmässigt är det en fördel om ett erfaret ombud kontaktas direkt då det i många fall är nödvändigt att agera skyndsamt för att göra gällande sitt krav med tillräcklig grad av precision liksom att i vissa fall väcka talan eller svara i ett tvistemål inom viss tid. Flera av juristerna på Fylgia är erfarna och skickliga processjurister, som leder klienten genom den ofta tidskrävande och pressade situation det innebär att vara part i en tvist. Målet är att finna en för klienten så kommersiellt förmånlig lösning som möjligt, vilket kan innebära försök att finna en utomprocessuell lösning (förlikning), men om inte det är möjligt biträder vi klienten i domstol eller skiljeförfarande. Vi lägger tillsammans med klienten upp en strategi för att nå målet. Våra processjurister har kunskaper i många olika branscher och erfarenhet från flertalet rättsområden.Förvaltningsprocessrätt

Tvister mellan enskilda och myndigheter blir allt vanligare. Om du överklagar ett beslut från en statlig eller kommunal...

myndighet landar ärendet hos förvaltningsrätten, den första instansen i kedjan av allmänna förvaltningsdomstolar. Förvaltningsrättens dom kan sedan överklagas till  kammarrätten. Den sista instansen är Högsta Förvaltningsdomstolen, dit endast mål som kan ha betydelse som prejudikat når.

Vi har lång erfarenhet framför allt av tvister mellan företag och myndigheter, rörande till exempel skatt, upphandlingsbeslut, bygglov och andra tillståndsbeslut.

Läs mer Fäll ihop texten

Processrätt

Genom att alla våra advokater tar uppdrag som ombud i rättegångar finns en stor erfarenhetsbank att tillgå vid olika former...

av rättslig process. Processrätten handlar om tvister av olika slag, men de processuella frågorna får betydelse även i andra sammanhang. I avtalsskrivande handlar det om att genomdriva huvudmannens intressen i avtalet – vad händer till exempel om motparten bryter avtalet? Vilket lands lag ska gälla? Var ska tvist slitas och kan en dom verkställas i alla länder?

Läs mer Fäll ihop texten

Skiljeförfarande

Skiljeförfarande innebär i regel kortare handläggningstid än sedvanliga tvistemål i allmän domstol. Både skiljeförfarandet...

och skiljedomen är icke offentliga, vilket medför att skiljeförfarande är ett snabbare, enklare och mer diskret sätt att lösa en tvist mellan två eller flera företag. Skiljedomar går normalt inte att klaga på annat än i undantagsfall. Skiljeförfarandet kan både ske enligt lag om skiljeförfarande eller via något skiljedomsinstitut som exempelvis Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut eller ICC Court of Arbitration. Men det kan bli en dyr process – förlorande part står i regel för alla kostnader. Vi på Fylgia åtar oss uppdrag både som ombud i en skiljeprocess och som skiljemän. Flera av våra processjurister har erfarenhet av både uppdrag som skiljemän och som partsföreträdare såväl i nationella som internationella skiljeförfaranden.

Läs mer Fäll ihop texten

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen