Obeståndsrätt

Gå till en annan tjänst
fylgia-ikon-eye

Obeståndsrätt

Fylgia har en av Sveriges största samlade obeståndsavdelningar. Här finns tretton konkursförvaltare, sex handläggande biträdande jurister och dessutom åtta anställda som sköter administrationen i konkurser. Fylgia har handlagt många stora och komplicerade konkurser under de senaste åren. Rankinginstitutet Legal 500 rankar Fylgias obeståndsavdelning som en av landets främsta (tier 2).

Juristerna på obeståndsavdelningen verkar även som rekonstruktörer i företagsrekonstruktioner samt som likvidatorer i likvidationer på uppdrag från Bolagsverket.

Teamet enligt rankinginstituten 

”This is a large and experienced team, well known to the market. They are mostly active in domestic and local cases.” – Legal500

”As a firm they are among those in Sweden with the most official receivers in terms of sheer numbers.” – Legal500

”Fylgia is quick to take relevant actions when needed. They have a pragmatic approach to solving problems.” – Legal500

”Their lawyers have a down-to-earth and hands-on approach.” – Legal500

”Fylgia has numerous lawyers with longstanding experience in the insolvency field.” – Chambers & Partners

”The team has a solid understanding and guides clients through the intricacies of Swedish insolvency law and the risks involved.” – Chambers & PartnersFöretags­rekonstruktioner

Företagsrekonstruktion ger ett företag möjlighet att sanera sin ekonomi och undvika konkurs. En av förutsättningarna för...

att en företagsrekonstruktion ska bli framgångsrik är att bolaget i fråga agerar tidigt och då kontaktar en advokat med specialistkompetens för vidare rekonstruktionsplanering. Fylgias obeståndsavdelning har stor erfarenhet av alla typer av företagsrekonstruktioner och kan genom vårt kontaktnät, erfarenhet och byråorganisation tillhandahålla en effektiv rekonstruktionshantering. Rankinginstitutet Legal 500 rankar Fylgias obeståndsavdelning som en av landets främsta (tier 2).

Under en rekonstruktion fryses alla skulder och bolaget får ett skydd mot konkursansökningar, utmätningar och andra tvångsåtgärder från de fordringsägare som vill få betalt. Under tiden får bolagets ledning tillsammans med rekonstruktören möjlighet att göra nödvändiga åtgärder i verksamheten för att vända den negativa trenden och för att exempelvis få till stånd en nedskrivning av bolagets skulder, ett s.k. ackord. I en rekonstruktion kan de anställda dessutom under en viss tid få sin lön betald av den statliga lönegarantin.

En företagare som, i händelse av ekonomiska svårigheter, kontaktar en specialiserad advokat för att undersöka förutsättningarna för en rekonstruktion ökar möjligheterna att rädda sitt företag. Tveka därför inte att kontakta en av Fylgias advokater idag, innan det är för sent.

Mer information om hur en rekonstruktion går till hittar du här.

Läs mer Fäll ihop texten

Konkurser

Fylgia har en av Sveriges största samlade grupp av konkursförvaltare, vilka har stor erfarenhet av att hantera konkurser...

i olika branscher i allt från börsnoterade företag till mindre företag och privatpersoner. Genom Fylgias kontaktnät, erfarenhet och byråorganisation kan vi tillhandahålla en effektiv konkurshantering. Fylgias konkursförvaltare arbetar alltid för att minimera fordringsägarnas förluster och andra negativa verkningar som ett konkursbeslut medför. Vi ger även råd till parter som på annat sätt kommer i kontakt med konkurser. Rankinginstitutet Legal 500 rankar Fylgias obeståndsavdelning som en av landets främsta (tier 2).

En konkurs innebär i korthet att gäldenärens tillgångar sätts under förvaltning av en konkursförvaltare som har i uppdrag att sälja tillgångsmassan och dela ut tillgångarna till fordringsägarna. Som ett led i detta arbete kan verksamheten komma att drivas vidare under en period i konkursförvaltarens regi samtidigt som förvaltaren utreder vilka delar av verksamheten som kan överlåtas och vilka delar som ska avvecklas. Konkursförvaltaren ska även se till att anställda får betalt genom den statliga lönegarantin.

Behöver du ansöka om att försätta ditt eget eller någon annans företag i konkurs? Tveka inte att kontakta någon av Fylgias konkursförvaltare för ett inledande samtal.

Mer information om hur en konkurs går till hittar du här.

Läs mer Fäll ihop texten

Krediträtt

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra klienter i frågor rörande fordrings- och krediträtt....

– Upprättande och förhandlande av låne- och säkerhetsdokumentation
– Överlåtelse av fordringar
– Pantsättningar och andra säkerhetsarrangemang
– Biträde vid tvist om betalningsansvar
– Borgensfrågor
– Leasing

Läs mer Fäll ihop texten

Likvidationer

Likvidation är ett sätt att avveckla ett bolag under ordnade former och avsikten är att bolagets samtliga skulder ska...

betalas och att kvarvarande tillgångar, som kan vara både pengar eller annan typ av egendom, utskiftas till aktieägarna. Under en likvidation träder likvidatorn i styrelsens ställe. Aktieägarna har kvar sin ställning som högsta beslutande organ genom bolagsstämman. Beslut om likvidation fattas antingen frivilligt av bolagets ägare eller tvångsvis genom beslut av Bolagsverket eller domstol.

Fylgias advokater har stor erfarenhet av alla typer av likvidationer. Genom vår erfarenhet och kontorsorganisation kan vi hantera likvidationer i alla typer av bolag och branscher.

Behöver du hjälp med att likvidera ditt bolag? Tveka inte att kontakta en av Fylgias likvidatorer idag för ett inledande samtal.

Mer information om hur en likvidation går till hittar du här.

Läs mer Fäll ihop texten

Sakrätt och återvinning

Till de juridiska frågor som upplevs som mest svårförståeliga för den drabbade hör sakrättsliga...

frågor – det vill säga vem det är som har bäst rätt till viss egendom eller belopp när motparten är på obestånd – samt frågor om återvinning till ett konkursbo.

Genom vår breda erfarenhet som konkursförvaltare, likvidatorer och affärsjurister har vi erfarenhet av att bedöma dessa frågor från alla sidor och kan därför effektivt bedöma en komplicerad situation.

Har du fått ett krav från en konkursförvaltare eller på annat sätt kommit i kontakt med frågor kopplade till konkurs? Tveka inte att kontakta någon av Fylgias konkursförvaltare för ett inledande samtal.

Läs mer Fäll ihop texten

Utsökningsrätt

Fylgia biträder klienter i alla frågor gällande exekution och utsökning, exempelvis utmätningar och handräckning. Vi kan...

genom våra obeståndsjuristers erfarenhet ge adekvat rådgivning till dig som på ett eller annat sätt behöver biträde i dessa frågor.

Läs mer Fäll ihop texten


Lönegaranti

När en arbetsgivare försätts i konkurs eller beviljas företagsrekonstruktion kan de anställda ha rätt att få delar av...

sina lönekrav betalda av staten genom den s.k. lönegarantin.

I korthet omfattar rätten till lönegaranti lön som har tjänats in inom tre månader från dagen för ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion samt uppsägningslön beräknad enligt de regler som finns i lagen om anställningsskydd. Rätten till lönegaranti omfattar även semesterersättning som är intjänad under innevarande och närmast föregående intjänandeår.

Lönegarantiersättningen är begränsad till maximalt fyra prisbasbelopp.

Här kan du läsa mer om lönegaranti.

Läs mer Fäll ihop texten

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen