Fastighetsrätt och miljörätt

Gå till en annan tjänst
leaf-black

Fastighets- och miljörätt

Hos Fylgia arbetar ett tjugotal jurister med fastighetsrätt. Tillsammans har vi kompetens inom hela det fastighets - och miljörättsliga området. Vi har den erfarenhet som behövs för att kunna bistå med den rådgivning som de olika aktörerna på fastighetsmarknaden efterfrågar.Arrenderätt

Om mark upplåts med rätt att uppföra bostadsbyggnad, annan byggnad eller bara rätt att nyttja marken och ersättning utgår...

föreligger ett arrende. Lagens utgångspunkt är att arrendet i de flesta fall är förknippat med skydd för arrendatorn att inte kunna bli uppsagd utan giltiga skäl.

De vanligaste frågorna som uppstår är rätten att stanna kvar, möjlig ekonomisk ersättning och anstånd med avflyttning till en senare tidpunkt.

Fylgia hjälper till med uppsägningar, förhandlingar i arrendenämnden och förhandlingar i tingsrätten.

Arrenderätten är styrd av formkrav och tidsfrister som måste iakttas för att rättighetshavaren ska behålla sin rätt. Att ta hjälp i god tid så att fristerna kan iakttas är en förutsättning för att kunna tillvarata sin rätt oavsett om det gäller fastighetsägarens rätt att återta sin mark eller arrendatorns rätt att stanna kvar på sin arrenderade mark.

Läs mer Fäll ihop texten

Bostadsrätt

I bostadsrättsföreningar uppkommer en mängd komplexa frågeställningar där föreningen inte sällan behöver biträde av specialister....

Bostadsrättslagstiftningen lämnar många frågor obesvarade och bostadsrättslagen samverkar dessutom med föreningslagstiftning, vilket kan innebära många komplicerade frågeställningar. Praxis inom bostadsrättsjuridiken är knapp och ger inte alltid svar på de frågor som föreningen och dess styrelse kan ställas inför.

Många bostadsrättsföreningar hyr ut kommersiella lokaler. Att vara hyresvärd innebär ett stort ekonomiskt ansvar gentemot hyresgästerna, vilket innebär att föreningen för att åstadkomma bästa affärsnytta bör anlita sakkunniga för att hantera lokalhyresavtalen. Fylgias fastighetsavdelning biträder bostadsrättsföreningar med hyresrättsliga frågor i såväl hyresnämnd som i domstol.

Andra vanliga områden för föreningar rör entreprenadjuridik, vindsupplåtelser, överlåtelser, ombyggnationer, andelstalsberäkningar, hantering av störande grannar, föreningsstämmor, ekonomiska planer och intygsgivning av ekonomiska planer, vattenskador, frågor som rör underhåll i fastigheten och gränsdragningen mellan föreningens och bostadsrättshavarens ansvar. Fylgia har lång erfarenhet av att lämna biträde inom nämnda områden.

Läs mer Fäll ihop texten

Fastighetsöverlåtelser

En fastighetsöverlåtelse (eller ett fastighetsförvärv) kan se ut på många sätt. Det kan exempelvis vara fråga om en villafastighet,...

ett hyreshus med bostäder och kommersiella lokaler, eller en industrifastighet. Överlåtelsen kan avse själva fastigheten eller ett bolag som i sin tur äger fastigheten. Inför en fastighetsöverlåtelse kan det också vara aktuellt att först överlåta fastigheten till ett av säljaren ägt bolag (s.k. paketering) som i sin tur överlåts. Frågeställningarna ser olika ut beroende på om man är säljare eller köpare.

Ovan nämnda situationer ställer stora krav på erfarenhet och gedigen kunskaper inom bl.a. fastighetsrätt, miljörätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser och skatterätt. Genom att Fylgia har tillgång till all nödvändig kompetens och erfarenhet inom dessa områden kan vi biträda på bästa sätt, oavsett hur affären ser ut.

Läs mer Fäll ihop texten

Fel i fastighet

Fylgia har en erkänt stark förankring inom fastighetsrätten. Fylgias specialister har lång erfarenhet av frågor som rör...

allt från kommersiell fastighetsrätt till privatpersoners ägande av fastigheter och erbjuder juridisk rådgivning inom bl.a. entreprenad, plan- och byggfrågor, förhandling av överlåtelseavtal, liksom biträde vid tvister mellan köpare och säljare i hyres- och arrendenämnd eller domstol; kort sagt fastighetsrätt i ordets vida bemärkelse.

Frågor om fel i fastighet är löpande förekommande på byrån. Detta inkluderar tvister i domstol mellan köpare och säljare, liksom t.ex. ansvarsfrågor för besiktningsmän vid bristfälligt utförda fastighetsbesiktningar. Våra specialister är också vana att biträda köpare och säljare i samband med överlåtelser, vilket leder till att många tvister kan undvikas.

Fylgia har även betydande erfarenhet av rådgivning åt fastighetsmäklare inom detta område.

Läs mer Fäll ihop texten

Hyresrätt

Alla frågor med anknytning till kommersiell hyresrätt handläggs inom Fylgias fastighetsgrupp. Den kommersiella hyresrätten...

är av stor betydelse för såväl fastighetsägare som hyresgäster. För många näringsidkare är hyresavtalet av största vikt eftersom det ofta för lång framtid reglerar villkoren för den bedrivna verksamheten. Under kontraktstiden kan vidare situationer uppkomma som inte regleras i hyresavtalet och som kan föranleda anspråk på nedsättning av hyra. Inte sällan genererar dessutom den verksamhet som bedrivs i en kontrakterad lokal ett ansenligt värde, vilket i samband med verksamhetens upphörande aktualiserar en rad frågor som syftar till att tillgodogöra sig detta värde, bl.a. huruvida lokalhyreskontraktet är överlåtbart.

Fylgias jurister har lång erfarenhet av och lämnar löpande rådgivning i ovan nämnda lokalhyresfrågor, bl.a. i samband med upprättande och granskning av hyresavtal, biträde vid förhandlingar i hyresnämnd och domstol samt i ersättningstvister av olika slag såsom exempelvis vid vägran att förlänga gällande hyresavtal eller då fråga om oskäliga hyresvillkor har aktualiserats.

Läs mer Fäll ihop texten

Konsulträtt

Efter många års biträde till ett flertal försäkringsbolag har Fylgia den särskilda kompetens som ofta är sammankopplad...

med försäkringsfrågor inom konsulträtt.

Vi upprättar och granskar konsultavtal och biträder vid bl.a. ersättningstvister och försäkringsfrågor. Fylgias jurister har stor erfarenhet av domstolsprocesser rörande ansvars- och konsultskador.

Vi skräddarsyr kurser och seminarier så att de passar era önskemål.

Läs mer Fäll ihop texten


Ledningsrätt

Ledningsrätt är en form av upplåtelse där ledningsägare har möjlighet att tvångsvis få tillgång till mark för ledningsförläggningar...

av vissa slag. Juridiska frågor uppkommer vid såväl nyförläggning av ledningar som vid ändrade förhållanden.

Fylgias jurister hjälper såväl ledningsägare som fastighetsägare med allmän rådgivning, upprättande och granskning av ledningsrättsavtal, ersättningsfrågor, deltagande i partsförhandlingar samt som ombud i processer hos lantmäterimyndigheter och mark- och miljödomstolarna.

Läs mer Fäll ihop texten

Miljörätt

Den som skall bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa...

eller miljö är skyldig att följa de begränsningar och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka sådan skada eller olägenhet. I många fall kräver verksamheten eller åtgärden anmälan eller tillstånd från aktuell tillstånds- eller tillsynsmyndighet. Regelverket ändras ofta och är många gånger styrt av direktiv utfärdat av EU.

Frågor som kan aktualiseras är tillståndens omfattning, förutsättningar för tillstånd, ansvar för eventuella föroreningar och föroreningars avhjälpande. Det miljörättsliga ansvaret för tidigare verksamheter upphör inte alltid i och med att verksamheter överlåts eller läggs ner.

Fylgia hjälper till att ansöka om tillstånd, anmäla miljöfarlig verksamhet och i övrigt hantera formella bitar med myndigheter för att verksamheten skall få bedrivas eller åtgärden vidtas utifrån miljörättsliga regelverk. Överträdelser av miljöbalkens regler är i många fall straffsanktionerat, varför det är viktigt att kontakterna med myndigheterna har skett i god tid innan verksamheten påbörjas.

Läs mer Fäll ihop texten

Plan- och bygglagstiftning

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa våra klienter med bl.a....

– bygglovsfrågor
– detaljplanfrågor
– strandskyddsfrågor
– byggsanktionsavgifter
– åtgärds-, rättelse- och rivningsförelägganden
– exploateringsavtal
– skadeersättning och inlösen
– gatukostnader
– förhandlingar med kommun och andra myndigheter

Läs mer Fäll ihop texten

Speciell fastighetsrätt

Det finns en mängd speciella områden inom fastighetsrätten, såsom expropriation, fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar....

Behovet av juridisk assistans drivs ofta av behov av att kunna få tillgång till annans mark eller freda egen mark.

Fylgias jurister är behjälpliga med allmän rådgivning, upprättande och granskning av avtal, ersättningsfrågor, deltagande i partsförhandlingar samt som ombud i processer hos lantmäterimyndigheter och domstolar.

Läs mer Fäll ihop texten

Övriga nyttjanderätter

Mark upplåts ibland med exempelvis arrende, tomträtt, servitut eller med mer eller mindre formlösa upplåtelser. Ofta har...

det gjorts överenskommelser och ingåtts avtal för så länge sedan att helt andra än dagens regler ska tillämpas. För vissa upplåtelse finns skyddslagstiftning för typiskt sett svagare part, i andra fall är avtalsfriheten mer eller mindre oinskränkt. Vilka regler som ska tillämpas på ett avtal styrs av dess innehåll och inte nödvändigtvis av avtalets rubricering.

Fylgias jurister är behjälpliga med rättsutredningar, allmän rådgivning, upprättande och granskning av avtal, deltagande i partsförhandlingar samt som ombud i processer hos lantmäterimyndigheter och domstolar.

Läs mer Fäll ihop texten

Alltid på din sida av bordet

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna telefonnummer eller e-post så hör vi av oss inom 24h. Obligatoriska fält


Tillbaka till toppen